I- Dördüncü baskısı çok kısa denebilecek bir sürede tükenen Tebligat Hukuku kitabımızın 5. baskısını Tebligat Kanunu maddelerinin doğru uygulanmasına ışık tutan yeni tarihli Yargıtay kararları ile de zenginleştirerek okuyucunun istifadesine sunuyoruz.

II-1) 11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı -Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- ile 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60. maddelerinde değişiklikler yapılmış, m. 7/a ve Geçici Madde 1, Tebligat Kanununa eklenmiştir.
6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihleri şöyledir.
6099 sa. K. (m. 1) ile değiştirilen 7201 sayılı Teb. K. m. 1de yer alan -elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm- yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/a).
6099 sa. K. (m. 2) ile 7201 sayılı Teb. K. na eklenen m. 7/anın sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getiren 2. fıkrası, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) iki yıl sonra, m. 7/anın diğer fıkraları yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/b).
6099 sa. K. (m. 8) ile 7201 sayılı Teb. K. m. 29/f. 1, b. 1de yapılan değişiklik, yayımı tarihinden (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) dokuz ay sonra yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/c).
6099 sa. K. (m. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12) ile 7201 sayılı Teb. K. (m. 10, 11, 21, 23, 25/a, 35, 36, 49, 60)da yapılan değişiklikler ve 6099 sa. K. (m. 13) ile 7201 sayılı Teb. K. na eklenen Geçici Madde 1, yayımı tarihinde (RG. 19. 01. 2011, S. 27820) yürürlüğe girer (6099 sa. K. m. 18/ç).
2) 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından Teb. K. m. 60 uyarınca hazırlanan -Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik- Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir [Teb. Yön. m. 81/(1)] (RG. 25. 01. 2012, Sayı: 28184).

III- 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununu kaldırarak 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 12. 01. 2011 tarih ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hakkında yaptığımız -12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Genel Bakış- başlıklı çalışmaya kitabın son kısmında yer vermenin uygun olacağını düşündük.
-12. 01. 2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Genel Bakış- başlığı altında; böyle bir kanuna niçin ihtiyaç duyulduğu, kanuna hAkim olan esasların neler olduğu, kanunun sistematiğinin ne olduğu, 1086 sayılı HUMK. da mevcut olmayan yeni düzenlemelerin, 6100 sayılı HMK. da düzenlenen yargılamaya hAkim olan ilkelerin, yazılı yargılama usulünün aşamaları bakımından 6100 sayılı HMK. nun 1086 sayılı HUMK ile benzer ve farklı yönlerinin neler olduğu ile 6100 sayılı HMK. da hangi kanun yollarının düzenlendiği genel olarak incelenmiştir.

IV- Kitabın son kısmına -11. 01. 2011 tarih ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış- adlı çalışmamızı da ekledik.
TEBLİGAT HUKUKUNA GİRİŞ
1. -GENEL BİLGİLER-9
A. -Tebligat Hukukunun Önemi-9
B. -Tebligat Hukuku Açısından Uygulamada Ortaya Çıkan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri-12
I. -Tebligat hukuku açısından uygulamada ortaya çıkan başlıca sorunlar-13
II. -Çözüm Önerileri-15
C. -4829 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişiklikler-18
2. -TEBLİGAT KANUNU NUN AMACI VE UYGULANMA ALANI-23
A. -Tebligat Kanununun amacı-23
B. -Tebligat Kanununun uygulanma alanı-24
TEBLİĞ:
KAVRAM, TANIMI, ÇEŞİTLERİ,
KONUSU, MASRAFI ve TUTANAK
3. -KAVRAM, TANIMI ve ÇEŞİTLERİ-41
A. -Kavram ve tanımı-41
B. -Çeşitleri-46
4. -TEBLİĞ KONUSU-47
5. -TEBLİĞ MASRAFI-53
A. -Tebliğ yapılabilmesi için gerekli masraf-53
B. -Tebliğ evrakının ziyaı halinde masraflar-55
C. -Uçak, telgraf ve diğer vasıtalarla tebligat ve ücretleri-57
6. -TEBLİĞ TUTANAĞI-59
A. -Genel olarak-59
B. -Tebliğ tutanağında yer alması gereken kayıtlar-59
I. -Tebliği çıkaran merciin adı -60
II. -Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi-60
III. -Kendisine tebliğ yapılacak kişinin -tebliğ muhatabının- adı-soyadı ve adresi-60
IV. -Tebliğin konusu-61
V. -Tebliğin kime yapıldığı ve tebliğ, muhatabından başkasına yapılmış ise; o kimsenin adı, soyadı, adresi ve Teb. K. m. 22 uyarınca tebellüğe ehil olduğu-61
VI. -Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı-62
VII. -Teb. K. m. 21deki durumun ortaya çıkması halinde bu hususlara ilişkin işlemin yapıldığını, adreste bulunmama ve tebellüğden kaçınma -imtina- için gösterilen sebebi-62
VIII. -Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı-63
IX. -Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası-63
C. -Tebliğ tutanağının eksik düzenlenmesi ve tutanaktaki kayıtların aksinin ispatı-67
I. -Tebliğ tutanağının eksik düzenlenmesi-67
II. -Tebliğ tutanağındaki kayıtların aksinin ispatı-68
VASITALI, VASITASIZ, ELEKTRONİK YOLLA
ve İLANEN TEBLİGAT
7. -VASITALI TEBLİGAT-75
8. -VASITASIZ TEBLİGAT-79
A. -Genel olarak-79
B. -Celse esnasında veya kalemde tebligat-79
C. -Avukat kAtiplerine ve stajyerlerine tebligat-81
D. -Vekillerin birbirine tebligat yapması-82
9. -ELEKTRONİK TEBLİGAT-83
10. -İLANEN TEBLİGAT-87
A. -Muhatabın adresinin bilinmemesi-87
B. -İlAnın ne zaman, hangi vasıta ile nasıl yapılacağı-96
C. -İlAnda hangi kayıtların yer alacağı-102
D. -İlAn yoluyla tebliğin hangi tarihte yapılmış sayılacağı-103
TEBLİĞİN KİME, NEREDE
ve NASIL YAPILACAĞI
11. MUHATAP ve MUHATAP ADINA TEBLİĞ YAPILAN KİŞİLER-107
A. -Muhatap-107
B. -Muhatap adına tebliği kabule yetkili kişiler-110
I. -Kimler olduğu-110
II. -Yaş ve ehliyet şartı-111
12. TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI-113
13. TEBLİĞİN NEREDE YAPILACAĞI-119
A. -Kural: Bilinen adreste tebligat-119
I. -7201 sayılı Tebligat Kanununa göre adres kavramı-119
II. -Muhatabın, adres kayıt sisteminde bulunan ikametgAh adresine tebligat-122
1--Bilinen en son adrese tebliğ-123
2--Bilinen en son adrese tebliğ yapılamaması halinde; Adres kayıt sistemindeki adrese tebliğ-1
Stok Kodu
9786051460796
Sayfa Sayısı
676
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2013-01
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat