Mü'minin İstikameti, Velinin Kerametidir

%20
Mü'minin İstikameti,Velinin Kerametidir,İsmail Çetin
Bu eserin yazılmasındaki ğaye, mücerred ilimsiz amel yahud amelsiz ilim sebebiyle ehliyetsiz tasavvuf müddeîlerinin tuzaklarından okuyucusunu haberdar etmek ve kurtuluş yollarını göstermektir.
Bu eser gençleri, dînî vazifelerini göstermeden onları şahsî intikam ve davalarına heba edenlerin veya tarîkatlerde şeyhlik iddiasında bulunanların taassublarının tuzaklarından, tasavvufun hakîkatine, ehemmiyetine, kurtarıcılığına inanmayan, mücerred felsefî fikirlere kapılan, ibadet etmekten âciz, haramlardan sakınmayan, nefs ve hevasına uyan kimselerin kelepçelerinden, zararlı akımlardan kurtarır.
Ve ayrıca İlâhî huzura kavuşturmak ğayesiyle yazılan bu eserde, istikamet için Ehli Sünnet vel'Cemaat itikadını kurtuluş kanadı edinen Müslümanlara bir kuvvet ve yükseliş bulacaksınız.
Ehli Sünnet itikadı ve dört mezheb imamının ictihadını hayat rehberi edinen herkes, Huzurullah'a engel olacak bütün fikir cereyanlarından, evham, hayal ve şübhelerden arınacaktır.
Eser Ehli Sünnet vel'Cemaat itikadı büyüklerinden ve Fatih Sultan Mehmed'in ilim hocalarından, ilk İstanbul kadısı Hızır Bey Çelebi'nin Kasîde-i Nûniye isimli itikad manzumesini ve kemâlat mevzularına hâiz, kapsamlı, derin görüşlü bir eserdir.
Bir iki küçük fikir kırıntısı ile bütün dünya meselelerini çözdüğünü zanneden aklına mağlubların dehşet verici zararlarından korunmak isteyenlere ve ilmi âlimlerden öğrenmeyi taleb edenlere ısrarla tavsiye edilecek bir eserdir. Ne güzeldir bilmeyenlerin bilgiyi bilenden taleb etmesi!..
Eser temel olarak beş bölümden oluşmaktadır:
Hakâik-i enbiyânın yolu üzere birinci bölümde, itikaddan sonra ihlas ve istikamet,
İkinci bölümde sıdk, yani enbiyânın davetine sâdık kalmak, sevilmeleri,
Üçüncü bölümde teslim, yani enbiyânın davetine yahud davetini bildiren vârislerine teslim,
Hakâik-i enbiyânın yolu üzere dördüncü bölümde, Tevhîdin gerektirdiği vazifeler ve kerâmetler izah edilmiştir.
Hakâik-i enbiyânın ve hakâik-i evliyânın yolunu tarif eden beşinci bölümde ise, Kutb-us-sâlîkin ve Ğavs-ul-Vâsîlîn Abdulğafûr el-Abbasî rahimehullâhu Teâlâ ve efrada aleynâ birrehu'nun "Muhtasarun fî Ezkâr-it-Tarîkat-in-Nakşibendiyet-il-Müceddidiyye" risâlesinin tercüme ve şerhi yazılmaktadır.
Eserde özellikle kabir azabını reddedenlere, keramet, tevessül ve şefaati inkâr edenlere, tahkikleri ile son derece doyurucucevaplar verilmiş; bu meseleler, ilmin muhteşem yüceliğinin kabiliyetli beyanında halledilmiştir.
Stok Kodu
3002566100459
Boyut
160-220
Sayfa Sayısı
334
Basım Yeri
Isparta
Kapak Türü
KARTON
Kağıt Türü
ŞAMUA
Dili
TÜRKÇE
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat