İs¬tan¬bulun je¬opo¬li¬tik ko¬nu¬mu ve ba¬rın¬dır¬dığı ta¬ri¬hi ve kül¬tü¬rel mi¬ras onu her za¬man için ben-zer¬siz kıl¬dı. Bi¬zansın başken¬ti Os¬man¬lı¬lar ta¬ra¬fın¬dan fet¬he¬dil¬diğin¬de şehir ha¬rap bir va¬zi¬yet-tey¬di. Os¬man¬lı¬lar dört bir kol¬dan şeh¬ri imar et¬me¬ye başla¬dı¬lar. Bu sa¬ye¬de İs¬tan¬bul kı¬sa sü¬re¬de bir İs¬lam şeh¬ri ol¬ma¬yı başar¬dı. Dört bir yan ca¬mi¬ler¬le, çeşme¬ler¬le, se¬bil¬ler¬le do¬na¬tıl¬dı.
Cum¬hu¬ri¬yet dö¬ne¬min¬de ise bu mi¬ra¬sa ge¬reği gi¬bi sa¬hip çı¬kıl¬ma¬dı. Şehir¬de¬ki imar ve is¬kan fa¬ali-yet¬le¬ri es¬ki ya¬pı¬yı al¬tüst eder¬ken, ye¬ri¬ne es¬ki¬si¬ni ika¬me ede¬bi¬le¬cek gü¬zel¬lik ve öz¬gün¬lük¬te eser-ler ko¬nu¬la¬ma¬dı. Şehir hız¬la es¬ki kim¬liğin¬den uzak¬laştı¬rı¬lıp be¬ton¬laştı¬rıl¬dı.
Es¬ki İs¬tan¬buldan Not¬lar da şeh¬rin ta¬rih içe¬ri¬sin¬de¬ki ge¬nel du¬ru¬mu¬nu ele alan Se¬ma¬vi Eyi¬ce, te¬mel¬de İs¬tan¬bulun kay¬bo¬lan eser¬le¬ri¬nin peşine düşüyor. Es¬ki fo¬toğraf¬lar¬dan yan¬sı¬yan, ar¬tık var ol¬ma¬yan İs¬tan¬bula da¬ir iç bur¬kan bir tab¬lo or¬ta¬ya ko¬yu¬yor.
Stok Kodu
9789756614412
Boyut
140-230
Sayfa Sayısı
200
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2006
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat