Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü, Feshe İtiraz ve Feshe İtirazın Sonuçları

%10
Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Kapsamında Fesih Usulü,Feshe İtiraz ve
TÜRK İŞ HUKUKUNDA
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA FESİH USULÜ,
FESHE İTİRAZ VE FESHE İTİRAZIN SONUÇLARI
-İş güvencesi
-İş sözleşmesinin feshinde usul ve feshe itiraz
-Feshe itirazın sonuçları


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...5
SUNUŞ...9
İÇİNDEKİLER...11
KISALTMALAR...19
GİRİŞ...23
I. Genel Olarak...23
II. İş Güvencesinin Önemi...26
III. Konunun Sınırlanması...28
IV. Konunun Sunulması...29
BİRİNCİ BÖLÜM İŞ GÜVENCESİ
§ 1. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI...31
I. Genel Olarak...31
II. Dar ve Geniş Anlamda İş Güvencesi...34
§ 2. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA
KOŞULLARI...36
I. Genel Olarak...36
II. İşçinin İş Kanunu veya Basın İş Kanunu Kapsamında Olması...37
III. İş Sözleşmesini İşverenin Feshetmesi...39
IV. İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışması...43
V. İşyerinde Otuz ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılması...47
1. Otuz İşçinin Tespiti...47
2. İşçi Sayısına Dahil Olanlar...52
a. Aynı İşkolundaki İşyerlerinde Çalışan İşçiler...52
b. Yurt Dışında Çalışan İşçiler...54
3. İşçi Sayısını Tespit Zamanı...56
4. Otuz İşçi Koşulunun Yerindeliği...59
VI. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Bulunması...62
1. Sınırlamanın Amacı ve Altı Aylık Sürenin Tespiti...62
2. Kıdemlerin Birleştirilmesi...64
3. Kıdeme Dahil Süreler...67
4. İşverenin Kıdem Koşuluna Yönelik Kötünıyetli Feshi...69
VII. Belirli Konumdaki İşveren Vekili Olmaması...70
VIII. İşK. m. 18´deki Düzenlemenin Hukuki Niteliği...73
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE
FESHE İTİRAZ
§ 3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL...81
I. Genel Olarak...81
II. Feshin Yapılma Zamanı...82
III. Feshin Yazılı Yapılması...84
1. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi...84
2. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi...87
IV. Fesih Bildiriminde Sebep Gösterme Kuralı...90
V. İşçinin Savunmasının Alınması...92
1. Savunmanın İşlevi ve Kapsamı...92
2. Savunmanın Biçimi ve Yöntemi...95
3. İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshinde Savunma...96
VI. Fesih Usulü Bakımından Haklı Fesih/Geçerli Fesih İlişkisi...98
§ 4. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ...101
I. Genel Olarak...101
II. İş Mahkemesinde Dava Açma...102
1. Dava Açma Hakkı...102
a) İşçinin Dava Açma Hakkı...102
b) Mirasçıların Dava Açma Hakkı...103
2. Davanın Konusu...105
a) Feshin Geçersiz Sayılması ve İşe İade...105
b) İşe İadeye Bağlı Parasal Haklar...106
3. Davalı...110
a) Husumet...110
b) Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Husumet...111
aa) İşe İade İsteminde Birden Fazla Davalı...111
bb) Muvazaa İddiası...116
c) Geçici İş İlişkisinde Husumet...118
d) Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklarda Husumet...119
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme...120
a) Görevli Mahkeme...120
b) Yetkili Mahkeme...121
5. Dava Açma Süresi...122
a) Genel Olarak...122
b) Dava Açma Süresinin Niteliği...123
c) Dava Açma Süresinin Başlangıcı...125
aa) Sözlü Fesihlerde...125
bb) Haklı Nedenle ve Bildirim Öneli Verilerek Yapılan
Fesihlerde...127
cc) Askı Süresinde Yapılmış Fesihlerde...130
dd) İleri Bir Tarihte Geçerli Olmak Üzere Yapılmış
Fesihlerde...133
d) Dava Açma Süresinin Hesaplanması...134
e) Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi...135
6. İspat Yükü...138
a) Usul Hukukunda İspat... 138
b) İş Sözleşmesinin ve İşK. m. 18´deki Koşulların Varlığını
İspat...139
c) Sözleşmenin Fesih Usulünü İspat...143
d) Fesih Sebebinin Geçerliliğini İspat...144
e) İşçinin Feshin Başka Bir Nedene Dayandığını İddia Etmesi.. 146
aa) İşçinin İddiasının İspatı...146
bb) Sendikal Nedenle Feshin İspatı...147
7. Yargılama...149
a) Yargılama Usulü...149
b) Yargılama Süresi...150
c) Temyiz...153
aa) İş Mahkemeleri Kanununda Yapılan Değişiklik Öncesi
ve Sonrası...153
bb)Yargıtayın Kesin Karar Vermesi...159
d) Farklı Usule Tabi Taleplerin Aynı Davada Görülmesi...163
8. Özel Bir Durum: Bildirim Süresi İçinde Haklı Fesih...168
III. Özel Hakeme Başvurma...170
1. Genel Olarak...170
2. Toplu İş Sözleşmesinde Yer Alan Özel Hakem Kaydı...171
a. Toplu İş Sözleşmesi ile Düzenleme Yetkisi...171
b. Toplu İş Sözleşmesi Hükmü Olarak Özel Hakem Kaydının Niteliği...174
3. Tarafların Anlaşması...177
4. Özel Hakem Kaydının Şekli...179
5. Özel Hakemin Görev Alanı...179
6. Özel Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yollan...180
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FESHE İTİRAZIN SONUÇLARI
§ 5. MAHKEMECE FESHİN GEÇERSİZ SAYILMASI VE
SONUÇLARI...183
I. Feshin Geçerli Sayılması ve Sözleşmenin Sona Ermesi...183
II. Feshin Geçersiz Sayılması ve İşe İade...183
1. Özel Hukukta Geçersizlik Kavramı...184
2. İş Güvencesinde Feshin Geçersizliğinin Anlamı...187
3. Feshin Geçersizliğinin İşverene Seçimlik Bir Hak Vermesi...193
4. Feshin Geçersizliğinin Türk Ceza Kanunu Bakımından
Sonuçlan...196
§ 6. İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURUSU...198
I. Genel Olarak...198
II. Başvuru Süresi...199
III. Başvuru Usulü...201
IV. Başvurunun Sonuçları...204
1. Geçersiz Feshin Tüm Sonuçlan ile Ortadan Kalkması...204
2. Dört Aylık Çalıştınlmayan Sürenin Kıdem Süresine Eklenmesi...204
3. İşçinin Çalıştınlmadığı Süre İçin Ücret ve Diğer Haklan...´208
a) Ücret ve Diğer Haklann Kapsamı...208
b) Ücret ve Diğer Hakların Miktan...210
c) Ücret ve Diğer Haklann Ödenmemesi ve Sonuçlan...212
d) Dört Ay Sınırlamasının Yerindeliği...215
4. İşveren Bakımından Bir Aylık İşe Başlatma Süresinin Başlaması...218
IV. Başvurmamanın Sonuçlan...219
§ 7. İŞÇİNİN İŞVERENCE İŞE BAŞLATILMASI...221
I. Genel Olarak...221
II. Çalıştınlmayan Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklann Ödenmesi...224
III. İhbar ve Kıdem Tazminatının Mahsubu ve İadesi...224
IV. İşçinin Dava Sırasında Başka Bir İşte Çalışması...230
V. İşçinin Dava Sırasında İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması...232
VI. Özel Bir Durum: Dava Sürerken İşçinin İşe Başlatılması... 235
VII. İşe İade Davasının Konusuz Kalması...239
1. Genel Olarak...239
2. Dava Sırasında İşe Davet Edilen İşçinin Daveti Kabul Etmemesi...240
3. İşçinin Ölümü...240
4. İşyerinin Kapanması...241
5. İşçinin Emeklilik Başvurusunda Bulunması...244
VIII. İşverence İşe Davet Edilen İşçinin Başlamaması...248
§ 8. İŞÇİNİN İŞVERENCE İŞE BAŞLATILMAMASI...254
I. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi...254
II. Çalıştırılmayan Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar...256
III. İş Güvencesi Tazminatı...256
1. Genel Olarak...256
2. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Kriterler...259
3. İş Güvencesi Tazminatında Faiz...261
IV. İşe Başlatmama Durumunda Kıdem, İhbar Tazminatları ile İzin Ücreti...263
V. Geçersiz Feshin Sonuçlanna İlişkin Hükümlerin Emrediciliği...265
1. Mutlak Emredicilik...265
2. İşe İade Davasından Feragat...266
3. İşe İade Davasında Cezai Şart...268
§9. İŞE İADE KARARININ İCRASI...271
I. İşe İade Karannm Niteliği...271
II. İşe İadenin ve İşe İadeye Bağlı Parasal Haklann İcrası...273
1. İşe İadenin İcrası...273
2. İşe İadeye Bağlı Parasal Haklann İcrası...274
a) İş Güvencesi Tazminatı ve Dört Aylık Ücretin Likit Olmaması...274
b) İş Güvencesi Tazminatı ve Dört Aylık Ücretin İcrası...276
§ 10. SENDİKAL TAZMİNAT, KÖTÜNİYET, AYRIMCILIK
VE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İLİŞKİSİ...277
I. Sendikal ve Kötüniyet Tazminatı ile İş Güvencesi Tazminatı
İlişkisi...277
1. 1475 sayılı Kanun Dönemi...277
2. 4773 sayılı Kanun Dönemi ve Sonrası...277
3. Özel Bir Durum: İşe İade Davasında Konunun Islahı...282
II. Ayrımcılık ile İş Güvencesi Tazminatı İlişkisi...283
§ 11. GEÇERSİZ SEBEPLE FESHİN VERGİ VE SOSYAL
GÜVENLİK HUKUKU YANSIMALARI...284
I. Çalıştmlmadığı Halde Ödenecek Ücretten Yapılacak Kesintiler...284
II. İş Güvencesi Tazminatından Yapılacak Kesintiler...287
SONUÇ...293
KAYNAKÇA...301
Stok Kodu
9789944941563
Sayfa Sayısı
318
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2007-6
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat