Sulh Hukuk Davaları ve TatbikatıCilt: 1 - 2

%10
Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı,Hasan Özkan
AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI
DİLEKÇE ÖRNEKLİ
SULH HUKUK DAVALARI VE TATBİKATI
CİLT: 1 - 2

MEDENİ YASADAN DOĞAN DAVALAR
-Kişilik hakkında saldırıdan doğan davalar
-Dernek genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma
-Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti
-Vesayet davaları
-Vesayeti gerektiren durumlar
-Vesayet işlerinde yetki
-Vesi atanması davaları
-Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması
-Vasinin görevleri
-Kayyımın görevleri
-Vesayet dairelerinin görevleri
-Vesayet organlarının sorumluluğu
-Vesayetin sona ermesi
-Vasilik görevinin sona ermesi
-Vasilik görevinin sona ermesi koşulları
-Vesayetin sona ermesinin sonuçları
-Kayyımlık ve yasal danışmanlık atanması davaları
-Yasal danışmanlık atanması davası
-Kayyımlığın kaldırılması davası
-Mirasçılık belgesi verilmesi davaları
-Mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) iptali davası
-Ölüme bağlı tasarruflarda tasarruf ehliyeti
-Tasarruf özgürlüğü
-Mirasçılıktan çıkarma (Iskat)
-Ölüme bağlı tasarrufların çeşitleri
-Miras sözleşmeleri
-Ölüme bağlı tasarrufların şekilleri
-Miras sözleşmesi
-Vasiyetin yerine getirilmesi ve yerine getirme görevlisi
-Miras sözleşmesinden doğan davalar
-Mirasın açılması
-Mirastan yoksunluk
-Hazinenin gaiplik kararı istemesi
-Mirasın geçmesinin sonuçları
-Terekenin resmen yönetilmesi işlemleri
-Vasiyetnamelerin açılması işlemleri
-Mirasın reddi beyanının tescili işlemleri
-Terekede resmi defter tutma
-Terekede resmi tasfiye
-Miras sebebiyle istihkak davası
-Miras ortaklığı ve miras ortaklığına temsilci atanması
-Mirasın paylaşılmasını isteme hakkı
-Mirasın paylaşılması (taksim) davası
-Elbirliği (iştirak) mülkiyetinin paylı (müşterek) mülkiyete dönüştürülmesi davası
-Mirasta denkleştirme (İade) davası
-Paylaştırmanın (tahsimin) bozulması davası
-Paylaşma (taksim) ve paydaşlığın giderilmesi (izalei şuyu) davaları
-Elatmanın önlenmesi davaları (Men´i müdahale davaları)
-Taşınmaz mülkiyetin naklinden doğan davalar
-(Olağanüstü zamanaşımı nedeniyle) Tapu tescil davaları
-Tescile itiraz davası
-Arazi ve yapı malzemesi mülkiyet ilişkisi davaları
-Arazinin (arsanın) mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi davaları
-Taşınmazlara dayanan ödence (tazminat) davası
-Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlanması
-Komşuluk hukukuyla ilgili davalar
-Zilyetlik ve zilyedliğin korunması, el atmanın önlenmesi davaları
-Ecrimisil davaları
-Tapu iptali davaları
-Tapu kaydı düzeltilmesi davaları

KONULARLA İLGİLİ MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER
-Adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkında kanun
-Hukuk usulü yargılaması yasası
-Acukat vekaletnamelerinin vergi dairesine bildirimine ait genelge
-Yabancıların mal edinmeleri ile ilgili genelgeler
-Türk medeni kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli
hakkında kanun
-Türk medeni kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük
-Türk medeni kanununun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzük kapsamında tutulacak defterler, özel kütük, dosyalar, tutnaklar ve diğer evrakın düzenlenmesine dair yönetmelik
-Tapu sicil tüzüğü

BORÇLAR YASASI İLE ÖZEL YASALARDAN DOĞAN SULH HUKUK DAVALARI

Borçlar Yasasından Doğan Sulh Hukuk Davaları:
-Haksız eylem tazminatı davaları
-Haksız eylem ölüm tazminatı davaları
-Haksız eylem cismani zarar tazminatı davaları
-Haksız rekabette tazminat davaları
-(Haksız eylem sonucu) Adam çalıştıranların sorumluluğundan doğan ödence davaları
-Hayvanların yaptığı zararın tazmini davaları
-Haksız eylem ile mal kazanılmasından doğan davalar
-Alacak davaları

Özel Yasalardan Doğan Sulh Hukuk Dava ve Tedbirleri:
-İhtiyati (önlemler) tedbir kararları istemleri
-Delil tespiti istemleri
-Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarla ilgili teknik hataların düzeltilmesinin kaldırılması davası
-Paydaşlığın giderilmesi davası (İzalei şüyu davaları)
-Paydaşlığın giderilmesi (izalei şüyu) ile ilgili satışın bozulması davası
-Tahliye (boşaltma) davaları
-Kira parasının yatırılma yerinin tespiti
-Kira parasının yatırılma yerinin tespitine itiraz
-Kira tespiti davası
-Kiranın yeni koşullara uyarlaması davası
-İcra ve iflas yasasından doğan sulh hukuk dava ve tedbirleri
-Derneklerin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davaları
-Kooperatiflere ait taşınmazların değer tespitleri
-Kat mülkiyeti yasasıyla ilgili davaları
--Kat mülkiyeti kurulması davaları
--Ana taşınmazların ortak yerlerinin kullanımı ile ilgili davalar
--Kat maliklerinin ve kat irtifak sahiplerinin haklarıyla ilgili davalar
--Kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçlarıyla ilgili davalar
--Ana taşınmazların ortak yerlerinde değişiklik ve ekler yapılmasından doğan davalar
--Ana taşınmazların yönetimiyle ilgili davalar
--Kat malikleri kurulu kararlarına itiraz ve iptal davaları
--Kat mülkiyetinde yönetici tayini davaları
--Apartman kapıcılık sözleşmesinin bozulması kullanma yerlerinin boşaltılması

KONULARLA İLGİLİ MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER
-Tebligat işlemleri hakkında genelgeler (Hukuk ve cezai işleri genel müdürlüğünün)
-Hukuki konularda uluslararası adli yardım taleplerine uygulanacak esaslar hakkında genelge
-Türkiye´nin yabancı ülkelerle akdettiği iki taraflı konsolosluk sözleşmeleri
-Posta telgraf dairesi başkanlığının tebligat genelgesi
Stok Kodu
9789944941389
Sayfa Sayısı
2886
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2007-2
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat