İcra İflas HukukundaTasarrufun İptali Davaları

%10
Tasarrufun İptali Davaları,Haşmet Sırrı Akşener
İCRA İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Ülkemizdeki bilinen ve yaşanan ekonomik krizler nedeniyle, tasarrufun iptali davalarında, sayıca önemli artışlar olmuştur. Bu uyuşmazlıkların, kısa sürede yasalar ile hak ve adalete uygun olarak çözümünde, herkes yönünden sayısız yararları olduğı çok açıktır. Yazarın meslek yaşamındaki titiz ve dikkatli çalışmaları, bu değerli esere yansımıştır. İki kitabın birleşmesiyle oluşan eserin birinci kitabı, oniki bölüm ve ikinci kitabı ise sekiz bölümden oluşur. Sözü edilen bölümlerde, öğretiye çokça yer verilmiş ve bu suretle önemli ve yararlı açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, bu açıklamalar, uygulama örnekleri ile emsal mahkeme ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiştir.

İçindekiler:
-Genel açıklamalar
-Uygulama örnekleri
-Yargıtay kararları
-İİY´nin ilgili hükümlerinin açıklaması
-6183 sayılı yasa ile ilgili açıklama

İÇİNDEKİLER
I. KİTAP
II. Baskıya Önsöz... 5
Önsöz...7
Sunuş...9
İçindekiler...11
Kısaltmalar... 19
Kaynakça ... 21
Giriş...25
BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarrufun İptali Davasının Yanları
(Davacı-Davalı) ...29-56
I-Davacı...29
A-Haciz Yolu ile Takipte ...29
B- İflas Yolu ile Takipte...31
II-Davalı ...31
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları... 35
İKİNCİ BÖLÜM
İptal Davalarının Dinlenme Koşulları...57-116
I- İcra Takibinin Varlığı ...58
II- Tasarrufun Borçtan Sonra Yapılması ...59
III- Borçlu Hakkında Aciz Belgesi Bulunması...64
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İptal Davasına Konu Tasarruflar...117-212
I- İvazsız Tasarruflar...120
II- Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar...123
III- Borçlunun Hileli Tasarrufları ...125
A- İİY´nin 178. Maddesinin III. Fıkrası ...127
B- Borçlunun Tasarruflarla Mevcudunu Eksiltmesi ...127
C- İİY´nin 280. Maddesinin III. Fıkrası ...128
D- İİY´nin 280. Maddesinin Son Fıkrası ...128
E- Süre Sınırlamasının Olmaması...129
F- İİY 280. Maddenin 4949 Sayılı Yasadan Sonraki Durumu...129
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...146
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İptal Davalarında Yetki ...213-236
İptal Davalarında Yetki...213
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...215
BEŞİNCİ BÖLÜM
İptal Davalarında Görev ...231-264
İptal Davalarında Görev...231
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...237
ALTINCI BÖLÜM
İptal Davalarında Aciz Belgesi ...265-346
I- Aciz Belgesi Konusunda Genel Açıklamalar...265
A- Borç İkrarı Niteliği ...265
B- Dava Koşulunu Teşkil Etmesi ...265
C- Aciz Belgesi ile Takibe Devam Edilebilmesi ...265
D- Zamanaşımını Durdurması ...266
II- Aciz Belgeleri ...266
A- Haciz Tutanakları...266
1- Haciz Tutanağı...266
2- İhtiyati Haciz Tutanağı...266
3- Rehin Açığı Belgesi...267
B- İflas Prosedürü İçinde Durum...267
1- İflasla İlgili Aciz Belgesi...267
2- İflastan Önce Alınan Aciz Belgesi...268
Uygulamadan Somut Bir Örnek ...271
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...274
YEDİNCİ BÖLÜM
İptal Davalarında Yargılama Usulü ...347-358
I- Sürelerin Adlî Ara Vermede İşlemesi ...347
II- Davaya Cevap Verme Süresi ...347
III- Delillerin Takdiri ...347
IV- İflas Halinde Ertelemenin Uygulanmaması ...348
V- Başka Usule Göre Sürdürülen Davalarla Birleştirilememe...348
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...349
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İptal Davalarında Süreler...359-378
I- Beş Yıllık Dava Açma Süresi ...359
II- Tasarrufun İptale Tabi Olma Süreleri ...359
A- İİY´nin 278/11. Maddesindeki İki Yıllık Süre...359
B- İİY´nin 279/1. Maddesindeki Bir Yıllık Süre...360
C- İİY´nin 280. Maddesindeki Süre...361
1-Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar...361
l- Zarar Verme Kastıyla Yapılmayan Tasarruflar...361
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...364
DOKUZUNCU BÖLÜM
İptal Davalarında İhtiyati Haciz Kararı ...379-394
İptal Davalarında İhtiyati Haciz Kararı...379
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...384
ONUNCU BÖLÜM
İptal Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti...395-414
I-Harç...395
II-Avukatlık Ücreti...396
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...397
ONBİRİNCİ BÖLÜM
iptal Davasının Hükümleri ...415-470
I-Genel Olarak ...416
II- İptal Davasının Sabit Olması ...419
A- Davacının Cebri İcra Yoluyla Hakkını Alması ...419
B- Taşınmaz Kaydının Düzeltilmesine Gerek Olmaması ...420
III- İptal Davalarında Zorunlu Dava Arkadaşlığı ...422
IV- İİY´nin 283. Maddesi...424
A- İİY´nin 283/III. Fıkrası...424
B- İİY´nin 283/IV. Fıkrası...425
C- Üçüncü Şahsın Eski Haklarını Koruması ...426
D- İİY´nin 283. Maddesinin Son Fıkrası...426
E- İflastaki İptal Davasının Hükümleri ...427
Uygulama örnekleri...427
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...430
ONİKİNCİ BÖLÜM
Tasarrufun İptali Davaları İlamlarının İcrası...471-474
Açıklama...471
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...472
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6183 Sayılı AATUHK ile İlgili Açıklama...475-526
I- 6183 Sayılı Yasaya Göre Davacı...477
II- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davasında Görev ...477
III- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davasında
İhtiyati Haciz ...477
IV- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davalannda Usul...478
V- 6183 Sayılı Yasaya Göre Davalı...478
VI- 6183 Sayılı Yasaya Göre Açılan İptal Davalarında Aciz Belgesinin Zorunlu Olmaması...479
VII- 4389 Sayılı Bankalar Kanunu´na Göre Yapılan Düzenlemeler...479 Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...485
II. KİTAP
BİRİNCİ BÖLÜM
İptal Davası ve Davacılar
(İİY Madde 277)...529-600
ÜY Madde 277 ve İlgili Yasa Maddeleri ...529
Açıklama ...530
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...533
ikinci bolum
İvazsız Tasarrufların Butlanı
(İİY Madde 278)...601-642
İİY Madde 278 ve İlgili Yasa Maddeleri ...601
Açıklama ...606
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...607
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Acizden Dolayı Butlan
(İİY Madde 279)...643-656
İİY Madde 279 ve İlgili Yasa Maddeleri ...643
Açıklama ...646
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...648
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Butlan Halleri
(İİY Madde 280)...657-734
İİY Madde 280 ve İlgili Yasa Maddeleri ...657
Açıklama...;...662
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...-...667
BEŞİNCİ BÖLÜM
İptal Davalarında Yargılama Usulü
(İİY Madde 281)...735-750
İİY Madde 281 ve İlgili Yasa.Maddeleri...735
Açıklama ...737
Konu ile İlgili Yargıtay Kararlan ...742
ALTINCI BÖLÜM
İptal Davasında Davalı
(İİY Madde 282)... 751-774
İİY Madde 282 ve İlgili Yasa Maddeleri ...751
Açıklama ...753
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...755
YEDİNCİ BÖLÜM
Geri Vermenin Kapsamı
(İadenin Şümulü)
(İİY Madde 283)...775-834
İİY Madde 283 ve İlgili Yasa Maddeleri...775
Açıklama ...776
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...785
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hak Düşürücü Süre
(İİY Madde 284)...835-852
ÎİY Madde 284 ve İlgili Yasa Maddeleri ...835
Açıklama ...835
Konu ile İlgili Yargıtay Kararları ...837
Maddelere Göre Arama Cetveli...853
Kavramlara Göre Arama Cetveli ...859
Stok Kodu
9789758654154
Boyut
170-240
Sayfa Sayısı
864
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2007-3
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat