İman ve Küfür Muvazeneleri (Büyük Boy) Mühim Bir Suale Cevap

BİRİNCİ SÖZ

Besmelenin anlam ve önemi. Çeşitli varlıkların dilinde besmele. Allahın adını anmak ve Onun adıyla hareket etmek neler kazandırır'

İKİNCİ SÖZ

İnananların ve inkâr edenlerin bakış açıları arasında bir karşılaştırma. Cennet hayatını insan bu dünyada yaşamaya başlayabilir mi'

ÜÇÜNCÜ SÖZ

Allaha kulluk görevlerini yerine getiren ve getirmeyenler arasında bir karşılaştırma. Tevekkülün tanımı ve kazandırdıkları.

DÖRDÜNCÜ SÖZ

Namaz kılan ve kılmayanların kazanç ve kayıpları arasında bir karşılaştırma. Bir saatlik ibadetle günün yirmi dört saatini ibadet haline getirmenin yolu.

BEŞİNCİ SÖZ

Dünya işleri namaza engel olabilir mi' Rızk için çalışmak ne zaman ibadet olur, ne zaman ibadete engel teşkil eder'

ALTINCI SÖZ

Allah, inananlardan, mallarını ve canlarını, Cennet karşılığında satın almıştır mealindeki âyetin bir açıklaması. Yetenek ve organlarımızın Allah için nasıl kullanılabileceğine dair pratik örnekler.

YEDİNCİ SÖZ

Namaz kılmaya ve büyük günahlardan kaçınmaya dair. Sabır, tevekkül, şükür, kanaat nedir' Allahtan korkmak nasıl olur'

SEKİZİNCİ SÖZ

Fenalığı kendinden, iyiliği Allahtan bil mealindeki âyetin bir açıklaması. İnananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma.

ON İKİNCİ SÖZ

Kurân ile din dışı felsefe arasında bir karşılaştırma ve Kurânın bütün kelâmlar üzerindeki yeri.

İkinci Esas: Kurân ve felsefenin, bireylerin hayatı üzerindeki etkileri.

Üçüncü Esas: Kurân ve felsefenin toplum hayatı üzerindeki etkileri.

On Üçüncü Sözün İkinci Makamı

Kabir, gençlik, tutuklulular ve kan dâvâsı ile ilgili bazı parçalar.

ON YEDİNCİ SÖZ

Dünyadaki ölüm ve ayrılıklar, her şeyi kuşatan bir rahmetle nasıl açıklanabilir'

Kalbe Farisî olarak tahattur eden bir münacat: Dünyanın faniliğine dair bir nazım: önce gafletle bakış ve yakınma, sonra tevekkülle sükûna eriş.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ

İnsan ve iman ilişkileri; insanın kuvvetli ve zayıf yönleri ve tekâmül yolları.

Birinci Mebhas

İmanın güzellikleri ve insana kazandırdıkları.

Birinci Nokta: İnsanın, Yaratıcısına mensup olmakla kazandığı değer. İnsanın yaratılışında, iman ışığında okunan mânâlar.

İkinci Nokta: İman ışığı altında geçmiş ve geleceğe bakış.

Üçüncü Nokta: İman ve tevekkülün verdiği kuvvet. Tevekkülün tanımı.

Dördüncü Nokta: İnsanın yaratılışındaki tekâmül amacı; âcizlik ve güçsüzlüğünden aldığı kuvvet.

Beşinci Nokta: Duanın gücü, anlamı, çeşitleri, cevaplandırılması ve kabulü.

İkinci Mebhas

İnsanın sonsuz yükseliş ve sonsuz alçalış sırları. Ahsen-i takvim, âlâ-yı illiyyîn, esfel-i sâfilîn kavramlarının açıklanması.

Birinci Nükte: İnsanın evrensel ihtiyaçları; iyilik ve kötülük yönündeki yeteneği; Allaha kul olmakla kazandığı güç. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir meâlindeki âyetin bir açıklaması.

İkinci Nükte: İnsanın dünyaya ve âhirete bakan yönleri; duygu ve yeteneklerinin ayrı ayrı kulluk görevleri.

Üçüncü Nükte: İnsan duygu ve yeteneklerini sadece dünya hayatına yöneltmekle ne kazanır, ne kaybeder' Dünya hayatından alınan lezzetlerin bir kulluk görevine dönüştürülmesi.

Dördüncü Nükte: İnsanın âcizliğiyle kazandığı güç; bütün varlıkların insana hizmetkâr olmasındaki sır.

Beşinci Nükte: İnsanı, yaratılmışların en üst mertebesine çıkaran tefekkür ve kulluk görevlerinin iki yönü.

Yirmi Dördüncü Söz Beşinci Dal:

Birinci Meyve: Sevginin varlık âlemindeki yeri; sevgi ve korkunun yöneltilmesi gereken hedefler. Allah korkusu nedir, nasıl olur'

İkinci Meyve: İbadetin sebebi; niyetin önemi; bütün varlıkların ibadetini kendi ibadeti olarak Allaha sunmanın yolu.

Üçüncü Meyve: Sünnetin önemi ve Sünnete uymanın sonuçları.

Dördüncü Meyve: Dinden uzaklaşma konusunda Müslümanlar ile ecnebîler arasındaki fark.

Beşinci Meyve: İnsanın çokluk ve birlik âlemlerine bakan yönleri.

Yirmi Beşinci Söz İkinci Cilve:

Kurânın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kurân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma.

Meyve Risalesi: Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak İki Haşiye:

Birincisi: Kurânın hakikî tercümesi mümkün değil.

İkinci Haşiye: Hz. Muhammedin (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.

Yirmi Altıncı Söz Üçüncü Mebhasın sonu: Hürriyet ve kader.

Dördüncü Mebhas: Sıkıntı ve musibetlerin hayırlı yönleri ve İlâhî rahmetle uyumluluğu.

Otuzuncu Söz Birinci Maksat:

Enenin (benlik) mahiyeti

Otuz İkinci Söz İkinci Noktanın İkinci Mebhası:

BİRİNCİ LEMA:

Hz. Yunusun (a.s.) kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve âhiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücâdeleyi açıklar.

On Yedinci Lema Beşinci Nota: Avrupa ikidir diyerek yapılan uzun bir tahlil.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ LEMA:

Tesettür (örtünme) Hakkındadır. Tesettür Risâlesi olup, Kurânın tesettürü emreden hükümlerini açıklayan bir tefsirdir. Tesettürün insan yaratılışına da son derece uygun olduğunu, kadın fıtratının tesettürü gerektirdiğini, hem âile, hem cemiyet saadetinin bozulmasında tesettürsüzlüğün ne kadar büyük rol oynadığını açıklar.

Birinci Hikmet: Tesettürün kadınlar için doğuştan gelen bir özellik olduğu ispat e-dilir..

İkinci Hikmet: Kadın-erkek arasındaki alâkanın ebedî olduğu ispat edilir.

Üçüncü Hikmet: Aile mutluluğu kadın-erkek arasındaki samimî saygı ve sevgi ile devâm eder.

Dördüncü Hikmet: Açık saçıklık neslin çoğalması hikmetine terstir.

Birinci Mektubun Dördüncü Suali: Mecazi aşktan hakiki aşka geçişin yolunu gösterir.

Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmı:

Yirmi Dokuzuncu Mektup Beşinci Risale olan Beşinci Kısım: Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Sûresi, 24:35.) âyetine dair.

Gençlik Rehberinden: Bir Zaman Eskişehir Hapishanesinin Penceresinde Oturmuştum:

Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme:

Meyve Risalesi İkinci Meselenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır

Meyve Risalesi Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.

Meyve Risalesi Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.

Meyve Risalesi Sekizinci Meselenin bir Hülâsası: Ahiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydalar İman ve Küfür Muvazeneleri (Büyük Boy), Söz Basım Yayın, 9789756438466, Bediüzzaman Said Nursi
Stok Kodu
9789756438466
Boyut
165-245
Sayfa Sayısı
400
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
Şamua
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat