Kastamonu Lahikası (Büyük Boy) 1: Sohbete zaman ve mekân mâni değil
2: Zaman, cemaat zamanıdır
3: Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri
4: Risaleler birbirine tercih edilmez
5: Risale-i Nurun diğer kitaplardan farkı
6: Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lemanın tercümesi
7: Musibetler nasıl karşılanmalı'
8: Üç gurbete ve hastalık
9: Teveccühü, Kurân ve Risale-i Nur adına kabul etme
10: Talebelerin Nura ait ikramı gösteren mektubu
11: İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar
12: Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder
13: Nur talebeleri imanla kabre girecek
14: Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi
15: Üstadın ölüme telaşsız bakması
16: Hizmetteki İlâhî ikramlar
17: Nurun kerametlerinden misâller
18: Risale-i Nur talebesi kime denir'
19: Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması
20: Talebelerin Nura sahip çıkması
21: Kıyametten haber veren hadis
22: İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur
23: Risale-i Nurda iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi
24: İkinci Vatan: Barla
25: Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk
26: Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye
27: Zaman, imanı kurtarmak zamanı
28: Bazı talebelerin meziyetleri
29: Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder
30: Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar
31: İmanla kabre girileceğine bir misâl
32: Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları
33: Risale-i Nurun korunduğunu gösteren hâdiseler
34: İmam-ı Alinin Âyetül-Kübrâya önem vermesinin sebebi
35: Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim
36: Risale-i Nura hizmetin dünyevî faydaları
37: Salâhaddin Çelebinin bir kazadan kerametkârane kurtulması
38: Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ
39: Tevafukların önemine dair bir ihtar
40: Tevafuklar teşvik edicidir
41: Hâfız Alinin Risale-i Nura âyetten çıkardığı bir istihraç
42: Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir'
43: Nur ve Gül Fabrikaları
44: Her asırda en büyük makam Kurânındır
45: Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi
46: Şefkatin yanlış yerde kullanılması
47:ki Saidin eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir
48: Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz
49: Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası
50: Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri
51: Risale-i Nura işaret eden âyetler
52: Isparta kahramanlarına benzemenin şartı
53: Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua
54: Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet
55: Sırr-ı nın işaret ettiği gerçek mânâ
56: ihtar
57: Talebelerin medihlerine cevap
58: Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin
59: Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat
60: Ramazanda her gün bir hâtim
61: Başa gelen sıkıntıların hikmetleri
62: İştirâk-i amâl-i uhreviye sırrı
63: Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti
64: Günahlara kalkan: İştirak-i amâl-i uhreviye düsturu
65: Küllî ibadete sahip olabilmek
66: Dualarla gelen şifâ
67: Üstadın yerine çalışan talebeler.
68: Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir
69: İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir
70: Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme
71: Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır
72: Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi
73: Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kurân
74: Dinîn dünyaya basamak yapılması
75: Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması
76: Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu
77: İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir
78: Risale-i Nuru yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti
79: Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir
80: Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç81: Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nurla hizmet, en birinci vazifedir
82: Risale-i Nura ekmek kadar ihtiyaç var
83: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı
84: Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister
85: Binbaşı Muhyiddinin gördüğü rüyânın tabiri
86: Taarruza karşı demir gibi sebat
87: Talebelerin senakâr mektuplarına cevap
88: Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu
89: Risale-i Nurun yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi
90: Risale-i Nur belâların def ve refine vesiledir
91: Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli
92: İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez
93: Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır
94: Talikat ve Kızıl İcazın önemi ve Risale-i Nurla irtibatı
95: Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük
96: Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir
97: Zaman, cemaat zamanıdır
98: Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister
99: Tâhirde bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli
100: Risale-i Nurun emniyete faydası
101: Risale-i Nurun mânevî galebesi
102: Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması
103: Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi
104: Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar
105: Zındıkların tesanüdü bozma çabaları
106: Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi
107: Risale-i Nurun fütuhatının devam etmesi
108: Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır
109: Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir
110: Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir
111: Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap
LEMEÂT: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatının çekirdeği hükmünde olan bir risale.
112: Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i amâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak
113: Virdül-âzam-ı Kurânînin basılması
114: Said başka eserleri beğenmiyor iddiasına cevap
115: Riyaya sevk eden sebepler
116: Küçük Hüsrev Feyzinin bir istihracıdır.
117: Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir
118: Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet
119: Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak
120: Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi Ferid makamına mazhar
121: Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar
122: Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü
123: İslâmköylü hocaların Risale-i Nurla alâkası
... Kastamonu Lahikası (Büyük Boy), Söz Basım Yayın, 9789756438268, Bediüzzaman Said Nursi
Stok Kodu
9789756438268
Boyut
165-245
Sayfa Sayısı
544
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat