Lemalar (Çanta Boy) BİRİNCİ LEMA: Hz. Yunusun (a.s.) kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve âhiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücâdeleyi açıklar.

İKİNCİ LEMA: Hz. Eyyûbun (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.

Birinci Nükte: Hz Eyyûbun (a.s.) maddî hastalıklarına karşılık bizim ahiret hayatımızı tehdit eden manevî hastalıklarımız, günahlarımız olduğunu anlatır.

İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikâyete hakkı olmadığı anlatılır.

Üçüncü Nükte: Musibetin kısa zamanı nasıl uzun zamana dönüştürdüğü îzâh edilir

Dördüncü Nükte: Sabır kuvveti dağıtılmazsa her musibete yetebilir.

Beşinci Nükte: Üç meseledir.

Birinci Mesele: Asıl musibet dine gelen musibettir.

İkinci Mesele: Maddî musibetler büyük görülürse büyür, küçük görülürse küçülür.

Üçüncü Mesele: Bu zamanda musibet, bir lütf-u İlâhîdir.

Hatime: Musibetler ve elemler insan makinesinin çarklarını harekete geçirir.

ÜÇÜNCÜ LEMA: Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.

Birinci Nükte: Fâni sevgililerden alâkayı kesmek ve onları terk etmeye dairdir.

İkinci Nükte: İnsan bekàya aşıktır, onun için Bâkîye alâka peyda etmek ve isimlerine yapışmak en önemli görevdir.

Üçüncü Nükte: Fâni, kısa, faydasız ömrü, baki, uzun faydalı yapmanın çaresi anla-tılır.

DÖRDÜNCÜ LEMA: Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i Şia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini açıklar.

Birinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ümmetine karşı olan eksiksiz şefkât ve merhameti anlatılır.

İkinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Hz. Hasan ve Hüseyine (r.a.) olan sevgisi küllîdir.

Üçüncü Nükte: Peygamber Efendimiz Âl-i Beytin İslâma yapacağı büyük hizmete karşılık bizden onlara sevgi göstermemizi istiyor

Dördüncü Nükte: Şialarla, Ehl-i Sünnet arasındaki anlaşmazlığı kaldıracak bir îzâh

İkinci Makam: 11. Lema olarak telif edilmiştir

BEŞİNCİ LEMA: On Birinci Lemaya dahil edilmiş olduğundan ayrıca telif edilmemiştir

ALTINCI LEMA: Yirmi Dokuzuncu Lemada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lema boş kalmıştır

YEDİNCİ LEMA: Fetih Sûresinin son üç âyetinin bir tefsiri olup, Kurânın mucizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır

Birincisi: Mekke Fethini haber verir.

İkincisi: Hudeybiye antlaşmasının dış görünüş itibariyle İslâm aleyhinde, gerçekte ise lehinde olduğunu belirtir.

Üçüncüsü: Hz. Peygamber (a.s.m.) ve Ashabının Kâbeyi emniyet içinde tavaf edeceklerini belirtir.

Dördüncüsü: İslâmın bütün dinlere galebe çalacağı anlatılır.

Beşincisi: Peygamber Efedimizden (a.s.m.) sonra gelecek halifelerin özelliklerini haber verir.

Altıncısı: Tevratın Sahabeye işaretleri anlatılır.

Yedincisi: İncilin Sahabe hakkındaki haberlerini anlatır.

Bir tetimme: Fetih Sûresinin son âyetinin haberini teyit eden âyet-i kerimenin îzâhıdır.

Birinci Nükte: Kurân sarih mânâsıyla olduğu gibi işarî mânâsıyla da hakikat ifade eder.

İkinci Nükte: İnsanlık içinde doğru yoldan ayrılmayan beş taifeyi ele alır. Peygamberler, sıddıklar, şehidler, salihler, tabiinler ve onların reislerini anlatır.

Hatime: Bu tetimmeye ikinci bir îzâh. Hz. Hasana (r.a.) beşinci halife olarak işaret eden âyeti ele alır. Bismillâhın ebced hesabıyla sırlarını açıklar.

SEKİZİNCİ LEMA: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanînin kerâmet-i gaybiyesiyle Kurânın esrârına âit olan Risale-i Nurun makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kurân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lemadır.

DOKUZUNCU LEMA: Üç önemli sorunun cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir işaretle bırakılmasının hikmetini ve Vahdetül-Vücud meselesini açıklar ve ispat eder.

Birinci Sualiniz: Hulûsinin nesebi hakkında bir açıklama.

Senin İkinci Sualinin Hülasası: Ruh ve Vahdet-i Vücudla ilgili ince bir mesele.

Üçüncü Sualiniz: İlm-i cifirle ilgili bir ders.

Dördüncü Sualiniz: Hz. İsanın (a.s.) babasız yaratılışı hakkında bir îzâh.

Muhyiddin-i Arabî hakkındaki sualin cevabına zeyldir.

Birinci Nükte: Vahdet-i Vücud meşrebine girmeye sebep olan konuları açıklar.

ONUNCU LEMA: Kurân hizmetinde bulunan Nur talebelerinin yanlış ve hatâlarına mukabil yedikleri şefkat tokatlarını anlatır.

Birincisi: Üstad kendisinin tokadını anlatır.

İkincisi: Öz kardeşi Abdülmecidin tokadını anlatır.

Üçüncüsü: Hulûsi Beyin tokadını anlatır.

Dördüncüsü: Muhacir Hafız Ahmedin tokadını anlatır.

Beşincisi: Hakkı Efendidir.

Altıncısı: Bekir Efendidir.

Yedincisi: Şamlı Hafız Tevfiktir.

Sekizincisi: Seyrânîdir.

Dokuzuncusu: Büyük Hafız Zühtüdür.

Onuncusu: Hafız Ahmettir.

On Birincisi: Rızası olmadığı için yazılmadı.

On İkincisi: Muallim Galiptir.

On Üçüncüsü: Hafız Haliddir.

On Dördüncüsü: Üç Mustafanın ayrı ayrı tokatlarıdır.

ON BİRİNCİ LEMA: Sünnet-i Seniyenin ve ona uymanın önemini anlatır.

Birinci Nükte: Ümmetin bozulduğu bir zamanında Sünnete sarılmanın önemi belirtilir.

İkinci Nükte: İmam-ı Rabbanîden Sünnetin önemine ait bir sözü açıklar.

Üçüncü Nükte: Üstad Bediüzzaman bizzat kendini misal alarak Sünnetin kendi hayatındaki etkisini anlatır.

Dördüncü Nükte: Üç mühim cenazenin başında Üstadın tefekkürü.

Beşinci Nükte: Allaha muhabbetin yolunun Habibullahtan geçtiğinin îzâhı.

Altıncı Nükte: Sünnet-i Seniyenin mertebelerinin îzâhı.

Yedinci Nükte: Sünnet-i Seniyenin edeb oluşunun îzâhı.

Sekizinci Nükte: Sünnet-i Seniyenin maddî mânevî hastalıklara karşı hikmetleri

Dokuzuncu Nükte: Sünnete tümüyle uymak olmasa da niyet, kast ile taraftar olunması gerekir. Onuncu Nükte: Allaha muhabbetin, Habibullaha tabi olmak suretiyle olacağını îzâh eder.

Birinci Nokta: İnsanın yaratılışındaki muhabbet ve gayesi.

İkinci Nokta: Allaha muhabbet, Sünnete uymayı gerekli kılar.

Üçüncü Nokta: Cenâb-ı Hakkın merhameti ve sevgisi sonsuzdur
... Lemalar (Çanta Boy), Söz Basım Yayın, 9789756438183, Bediüzzaman Said Nursi
Stok Kodu
9789756438183
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
968
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat