Önsöz : Açıklamalar - Kısaltmalar
TÜRK EDEBİYATI TARİHİNE GİRİŞ I. BÖLÜM
EDEBİYAT TARİHİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI
Edebiyat Tarihi : Yaratıcı Kişiler
Edebiyat Tarihinin Yardımcıları: Biyografya - Bibliyografya Filoloji - Metin Şerhi
Edebiyat Tarihinde Yöntem: Yöntem Ayrılığı - Eleştirme Yöntemleri
Türk Edebiyatı Tarihi : Türk Edebiyatı Tarihi Nereden Başlar? - Türk Edebiyatı Tarihi Nasıl Meydana Gelebilir? -Karşımıza Çıkacak Güçlükler - Türk Edebiyatı Tarihinin Devirlere Ayrılması - Ara Bölümler - Edebî Türler - Edebî
Meslekler ve Yeni Zevkler
Ümmet Çağı Edebiyatının Üç Kolu : Halk - Sınıflar ve Tabakalar - Havas, Avam - Kümeler ve Çevreler - Ortak Esaslar - Küme Edebiyatları - Halk Edebiyatı ve Folklor
Ulusal Edebiyatların Sınırları
Kıyaslamak Edebiyat
Türk Toplum Hayatı: Toplum ve Edebiyat
Toplumbilimin Işığı Altında Türk Edebiyatı : Karşılıklı
Etkiler - Esasda ve Sistemde Birlik
Ruhbilimin Işığı Altında Türk Edebiyatı
Yazarla Eser Arasındaki İlişkiler
Nazire ve Cevap
Tercüme
Türk Lehçeleri
Bibliyografya
II. BÖLÜM
EDEBİYAT TARİHÇİSİ GÖZÜYLE EDEBÎ ESERLERİMİZ
Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Edebî Eserlerimiz : Divan¬
lar - Mesneviler ve Hamseler - Türk Edebiyatında Hamse -
Münşeat Mecmuaları - Tarihler - Tezkireler
Başka Türler : Dinî Eserler - Tasavvufî Eserler - Ahlâkî
Eserler - Siyaset-nameler - Hikâyeler - Gülmece ve Yergi -
Fıkralar ve Latifeler Seyahat-nameler Sefaret-nameler
Gazavat-nameler - Sûr-nameler - Sâkî-nameler - Kıyafet-
nameler - Ta'rifat - Şehr-engizler - Ansiklopedi Niteliğindeki
Eserler - Öğretici Eserler - Mecmualar
III. BÖLÜM ARAP VE FARS EDEBİYATLARI
ARAP EDEBİYATINA TOPLU BİR BAKIŞ
Arabistan ve Araplar - îslâmdan Sonra - Dil - Şiir ve
Şair - Vezin ve Kafiye - Emevîler - Abbasîler - Nesir :
Hitabet - Mürâselât - Siyer, Mağâzî - Fütuh - Tarih ve
Coğrafya - Dilbilgisi - Muhâzarât - Edebiyat - Emsal -
Hikâye - Makâme - Bilim - Ensâb - Tabakat
Bibliyografya
FARS EDEBİYATINA TOPLU BİR BAKIŞ
İran ve İranlılar - Din - Sanat - Dil - Edebiyat - Tahir-
oğulları Devri - Saffaroğulları Devri - Samanoğulları Devri -
Gazneliler Devri - Selçuklular Devri - Moğollar Devri -
Timurlular Devri - Safavîler Devri - Kaçarlar Devri
İran Edebiyatında Hamse - Nesir - Tarihler - Ahlâk
Kitapları - Sözlükler - Tezkireler - Başlıca İran Edebiyatı
Tarihleri

Bibliyografya
IV. BÖLÜM EDEBİYAT TARİHİMİZİN BAŞLICA KAYNAKLARI
EDEBİYAT TARİHİMİZİN KAYNAKLARI
Ümmet Çağı Edebiyatının Kaynakları
Şairler Tezkireleri : Mecâlisü'n-Nefâis - Mecmau'l-Havâs
- Heşt-Bibişt - Latifi Tezkiresi - Gülşen-i Şuara-Meşâiıü'ş-Şuara - Kmalı-zade Tezkiresi - Beyanı Tezkiresi - Riyazü'ş-Şuara - Zübdetü'I-Eş'ar - Rıza Tezkiresi - Yümnî Tezkiresi
- Zeyl-i Zübdetü'I-Eş'ar - Teşrîfatü'ş-Şuara-Mücîb Tezkiresi -Safâyî Tezkiresi - Salim Tezkiresi - Nuhbetü'1-Âsâr li Zeyli Zübdetü'I-Eş'ar - Âdâb-ı Zurafâ - Silah-dar Tezkiresi - Nuh-betü'1-Âsâr min Ferâidi'l-Eş'ar-Şefkat Tezkiresi-Mecmuatü't Terâcim - Bahçe-i Safa - enduz - Arif Hikmet Tezkiresi -Hâtimetü'l-Eş'ar - Kafile-i Şuara-Tuhafe-i Nailî - Esrar Dede Tezkiresi - Mevlevi Şairler - Tarih-i Şuara-yî Mevleviyye
ŞAKAİKU'N NU'MANİYYE, ÇEVİRİLERİ VE ZEYİLLERİ
Çevirileri - Zeyilleri
MEVKİ SAHİPLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ ESERLER
Padişahlar - Sadrazamlar - Şeyhülislâmlar - Nakîbü'l-
Eşraflar - Kaptan Paşalar - Reisülküttablar - Darüsseâde
Ağaları
OSMANLI TARİHÇİLERİ VE TARİHLERİ
Osmanb Tarihçileri - Başlıca Osmanlı Tarihleri - Manzum
Tarihler
OSMANLI TARİHLERİNDEKİ BİYOGRAFYALAR
HATTATLAR VE MUSİKİ ÜSTATLARI
Hattatlar - Musiki Üstatları
ENDERUNDA YETİŞENLER
İLLERDE YETİŞENLERLE İLGİLİ ESERLER
Bursa'da Yetişenler - Edirne'de Yetişenler - Bağdat'ta Yetişenler - Kırım'da Yetişenler - Tekirdağı'nda Yetişenler
TÜRLÜ BİYOGRAFYALAR
VEFEYATLAR VE BENZERLERİ
Vefeyatlar - Hadikatü'I-Cevâmi' ve Zeyilleri
TARİKAT ULULARININ MENÂKIBI
Tek Kişilerin Menâkıbı - Evliya Tezkireleri
BİBLİYOGRAFYALAR
YENİ KAYNAKLAR
Eski Tezkireciliğin devamı
TÜRLÜ BİYOGRAFYALAR
İLLERDE YETİŞENLER
Diyarbakır'da - Amasya'da - Karesi (Balıkesir)de Edirne'de - Başka İllerde
ANSİKLOPEDİLER VE ANSİKLOPEDİ NİTELİĞİNDEKİ ESERLER
EDEBİYAT TARİHLERİ
KATALOGLAR
Bibliyografyalar

YABANCI KAYNAKLAR
Türk Edebiyatı Tarihleri
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIYLE İLGİLİ TOPLU ESERLER
TARİHLER VE TARİHÇİLERİMİZLE İLGİLİ ESERLER
ANSİKLOPEDİLER
YABANCI KİTAPLIKLARIN KATALOGLARI
Dergiler
Dizin Bölümü
Stok Kodu
9789751610089
Sayfa Sayısı
666
Basım Yeri
Ankara
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat