Baypars'ın hal tercümesi

Bu yılda (670 H.) ölenlerden meşhur kimseler.

Sultan (Baypars) In (Şam) a gitmesi

Harran'da baki kalan eserleri Tatarların yok 'etmeleri.

Al-Melik.Al- Zâhir (Baypars) Dimeşk'de iken kendisine Tatarlardan elçi gelmesi.

Al-Meliki-Az-Zâhir (Baypars) a Berke hanedanı tarafından elçiler gelmesi

Sultan (Baypars) ın Hisn Al-Ekrad'a teveccühü

Sultan (Baypars)ın naiplarinin Havabi kalesini ve Kuley'a'yı teslim almaları .

(El-Melik Ez-Zihir) in saltanatının on üçüncü yılı ki hicretin 671 inci yılıdır .

Bu yılın yeni hadiseleri

Sultan (Baypars) ın Mısır'a dönmesi

Nubelilerin Ayzabı baskın etmeleri.

Kus valisi Ali-ad.din Nube şehirlerini vurması

Askerin Mısır'dan Şam'a gitmesi

Sihyon hükümdarı Emi.r Seyf Ad-din'in ölümü.

Sultanımızın (Baypars)'Furatı geçen Tatarlara galebe çalması

Bu yılın diğer hadiseleri

Şeyh Hızın'ın hapsedilmesi.

Sultan'ın (Baypes) İsmaililerin ellerinde kalmış olan kaleleri alması

Sultan'ın (Baypara) Dar al-'Adl'e gelmesi.

Acilin kalesinden İbn Mahlûl'ün kaçması.

Rum'un veziri Hoca Ali-Fahr Ad-din as-Sahip'in azli ve bunun ve büyük oklu Tac Ad-din Muhammed'in derdest edilmeleri.

Bu yıl (671 R) içinde ölenlerden meşhur kimseler.

Al-Melik El-Zâhirin saltanatının on dördüncü yılı ki hicretin 672 nci yılıdır

Bu yılın hadiseleri.

Berka araplarının beyi Beyilis'un esir alınması

Sultan Baypara'ın Şam'a gitmesi

Mısır'ın dışında Deyr At-Tin'decami yapılması

Padişahımız Baypars'ın gürcü kıralını derdes ettirmesi.

Sultan Baypars'ın ve AI.Mevla As-Sahip Baha'Ad-Din'in Kahire'ye dönüşleri. Sultan Baypars'ın tenezzüh İçin Ehrama gitmesi.

Tarh olunmak istenilen ve sonra feragat edilen vergi

Sultan Baypars'ın oklu Hızır Padişahın sünnet dükünü

Al-Melik As-Said'in Mısıra dönüşü

Al-Melik Al-Mu'iz'in oğlu Kaan'ın yakalanması

Bilâdirum -Anadolu- Padişahı İz Ad-din'in vefatı

Sultan -Baypars- ile Muin Ad-din Pervane arasında mektuplaşma.

Bu yılda vezir Al-Mevla As-Sahip Baha'Ad-din'in Şam'a giderken yaptıkları

Bu yıl (672) içinde ölenlerden meşhur kimseler

Adları bilinmiyenler

Al Melik El Zahirin saltanatının on beşinci yılı ki hicretin 673 üncü yılıdır

Hama hükümdarı Al-Melik EI-Mansur'un Mısıra gelmesi

Padişah Baypars'ın Kerek'e gitmesi.

Emîr Şihap Ad-din Al-Kaymirî'yi padişahın hatırlaması

İskenderiyye reisinin ve yanındakilerin Akkâdan kaçmaları

Esir edilmiş reislerden ölenler

Sultan Baypars'ın Berke'nin merkezi olan Talamise'yi alması.

Padişahın tatarlardan bir güruhu yakalaması

Padişahın İskenderiye'ye teveccühü .

Padişahın Cize'ye ve başka yerlere ava gitmesi

Padişahın Sis üzerine yürümek üzere Şam'a hareketi

Kum fırtınası

Şimal beldelerinde vukua gelen yeni hadiseler.

Toko Noyin'in Rum beldelerine tayin olunması ve Pervane'nin vaziyeti

Bu yıl içinde ölenlerden meşhur kimseler

Al-Melik Az-Zahir'in saltanatının on altıncı yılı ki hicretin 674 üncü yılıdır

Bu yılın hadiseleri: Padişahımızın otlu Al-Melik As Se 'id 'ı Demeşk'e çağırması.

Kuseyr kalesinin fethi.

Padişaha Sis'den dönüşünden sonra Rum'dan gelen haberler

Hoca Ali'nin tekrar vezir olması

Mu'in Ad-din Pervane'nin Ecay'ı Rum'dan çıkarmak için kullandığı tedbirler.

Tatarların Bîr'e kalesine inmeleri

Tatarların Bîr'eyi bırakıp gitmeleri

Sultan Baypars'ımızın Furata teveccühü ve Kahire'ye dönüşü.

Bire'den göçüldükten sonra Pervane'nin yaptıkları.

Nube'lilerin kökleri kazınması

Eşbiliyye-Sevill'ye elçi gönderilmesi

Tavaşı Sadr Al-ban'ın asılması

Al-Mevlâ As-Sahib Al-Vezir Baha Add-din'in torunları olan vezirlere verilen me­muriyetler

Al-Melik As-Sa'idin nikih merasimi

Padişahın Kerek kalesine gitmesi

İbn Ebi Zekerı ile Kâ'beye örtü gönderilmesi

Bu yıl içinde ölenlerden meşhur kimseler

Al-Melik Az-Zahir'in saltanatının on yedinci yılı ki hicretin 675 inci yılıdır.

Bu yılın hadiseleri: Padişahımızın Demeşk'den Kerek'e gelmesi

Şektay ve kardeşi Çeverçi'nin Padişahımıza gelmeleri

Emîr Bektut Al-Atabeki'nin Rum etrafında bir istikşaf hareketi yapması

Al-Emır Husam Ad-din Biear ve otlunun Padişaha ilticaları

Padişah'ın Rum'a göndermiş olduğu mektupların tesiri

Padişahın Haleb'e gitmesi ve Ziya'ad-din'in kendisine elçi gelmesi.

Hatır oğlu Şeref Aad-din'in kaçması.

Tatarların gelmelerinden sonra Rum beldelerinde olan işler

Padişah Baypars'ın Rumlulardan bir zümreyi hapsettirmesi

Ebi Nümeyy ile Cemmaz arasında muharebe

Al-Melik As-Said'in düğünü.

Padişahın Ehram'a tenezzühe çıkması

Hama hükümdarı Al-Melik-Al-Mansur'un gelmesi

Al-Melik Az'Zahir'e Gürcü kıralından elçi gelmesi

Erzincan'da oturan Merhasya'nın öldürülmesi

Padişahın askerler ile Rum'a gitmesi

Mu'in Ad-din Pervanenin kaçması ve Sultan Gıyas Ad-din'i Kayseri'den çıkarmak için oraya gitmesi

Muzafferiyetten sonra mükâfat görenler

Padişahın Kayseri'ye teveccühü.

Padişahın Kayseriye'den Şam'a hareketi

Şems Ad-din Muhammed İbni Karaman'ın Rum'da yaptıkları.

İntikam almak için Abaka'nın Rum'a gelmesi

Pervane Mu'in Ad-din Süleymanın öldürülmesi.

Pervane'nin atası Muhezzeb Ad-din Ali'nin vezir olması

Hacıların Mekke'ye gitmeleri ve Kâbe örtüsünün gönderilmesi

Tunus hükümdarı Emîr Muhammed'in ölmesi

Bu hükümdara dair malumat.

Bunların ayaklanmalarından sonra Emir Muhammed'in yaptıkları

Amcaların ve bunların arkadaşları olan üç kimsenin yaptıkları

Amcalarını öldürdükten sonra yaptıkları

İfrikiyyedeki Urbanın ayaklanmaları

Urban hakkında Padişah Muhammed'in kurduğu tuzak.

Padişah Muhammed'in Urban Beylerinin kızlarını istemesi

Urban Emırlerinin oğullariyle beraber Ebu Yahyanın gelmesi

Berber Padişahı İbni İmras'ın gelmesi

Bunun Urbana tatbikte muvaffak olduğu bir hilesi

Bu yıl içinde ölenlerden meşhur kimseler

(Al-Melik Az-Zahir) in saltanatının on sekizinci yılı ki hicretin 676 ncı yılıdır

Bu yılın hadiseleri.

(Abaka) nın (Elbüstan) a gelmesi ve (AI-Melik Az-Zahir) in hazırlanması

(Al-Melik Az-Zahir) in hastalanması ve ölümü.

(Al-Melik Az-Zahir) in gömülmesi.

Türbe ve iki medresenin vakıfları.

Türbe ve medreselere tayin olunanlar.

(Al-Melik Az-Zahir) in gömülmesinin yıl dönümünde Al-Mevlâ As-Sahib Al-Vezir)in taziye merasimine ihtimamı

(Al-Melik Az-Zahir) in çocukları ve zevceleri

Vezirleri

(Al-Melik Az-Zahir) in kadıları

(Al-Melik Az-Zahir) in Şam kadıları

Al-Melik Az-Zahir) in (İskenderiye) kadıları.

(Divanülinşa) sının katipleri.

(Şam) ve (Mısır) da (Al-Melik Az-Zahir) in naipleri

(Al-Melik Az-Zahir) in (Ustaz'dariyye) liğinde bulunanlar

(Al-Melik Az-Zahir) in (Candarlığı) emirliğinde bulunanlar

Davadarlan

Emîri silâhı

Cemdarı

Hacibleri

Köleleri
Stok Kodu
9789751612497
Boyut
160-240
Sayfa Sayısı
196
Basım Yeri
Ankara
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2.Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat