Örgüt Kültürü

%7
Örgüt Kültürü,Binali Doğan

Liste Fiyatı : 15,00 TL
İndirimli Fiyat : 13,95 TL

Havale/EFT ile 13,78 TL
(Bu ürünü aldığınızda 13 puan kazanacaksınız)
   13

Temin süresi 5 iş günüdür.

Adet
Ör­güt kül­tü­rü 1980'li yıl­lar­dan iti­ba­ren li­te­ra­tür­de yer al­ma­ya baş­la­ma­sın­dan bu ya­na İş­let­me Bi­li­mi ala­nın­da ve Ör­güt­sel Dav­ra­nış Bi­lim Da­lın­da en çok dik­kat çe­ken ko­nu­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Be­lir­li dö­nem­ler­de po­pü­ler olup da­ha son­ra­ki dö­nem­ler­de önem­le­ri­ni yi­ti­ren ba­zı ko­nu­la­rın ak­si­ne ör­güt kül­tü­rü ko­nu­su git­tik­çe ar­tan öne­mi­ni ko­ru­mak­ta­dır. Ör­güt kül­tü­rü ile il­gi­li ül­ke­miz­de ya­zı­lan ki­tap sa­yı­sı sı­nır­lı ol­mak­la be­ra­ber son yıl­lar­da gi­de­rek art­mak­ta­dır. Bir iş­let­me­de iş­le­rin ya­pı­lış bi­çi­mi, pay­la­şı­lan inanç­lar, de­ğer­ler, ge­le­nek­ler an­la­mı­na ge­len ve iş­let­me­de­ki tüm sü­reç ve uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­ya­rak iş­let­me fa­ali­yet­le­ri­ne yön ve­ren bir ol­gu ola­rak ör­güt kül­tü­rü, hem iş­let­me­nin bu­lun­du­ğu çev­re­de ken­di­ni ifa­de et­me­si, bu çev­re­ye tep­ki ver­me­si ve uyum sağ­la­ma­sı, hem de iş­let­me ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve bü­tün­lük ya­ra­ta­rak gü­ven oluş­tur­ma­sı ba­kı­mın­dan en kri­tik fak­tör­ler­den bi­ri­dir. Gü­nü­mü­zün hız­la de­ği­şen çev­re ko­şul­la­rı­na bağ­lı ola­rak de­ği­şen trend­ler, ih­ti­yaç ve bek­len­ti­ler, eko­no­mik ve po­li­tik ko­şul­lar, tek­no­lo­jik ge­liş­me­ler ve kü­re­sel­leş­me iş­let­me­le­ri doğ­ru ve güç­lü kül­tü­re sa­hip ola­rak uy­gun re­ka­bet stra­te­ji­le­ri­ni iz­le­me­ye zor­la­mak­ta­dır. Bir yan­dan de­ği­şi­min ya­rat­tı­ğı re­ka­bet ko­şul­la­rı­na uyu­mun sağ­lan­ma­sı ve de­ği­şi­min iş­let­me­ler için re­ka­bet üs­tün­lü­ğü ve fır­sat ya­rat­ma­sı, bir yan­dan da de­ği­şi­min ça­lı­şan­lar üze­rin­de ya­rat­tı­ğı kay­gı ve be­lir­siz­lik­le­ri gi­de­re­cek, de­ği­şi­mi des­tek­le­yen bir gü­ven or­ta­mı ya­ra­tıl­ma­sı ve ye­ni olu­şan de­ğer­le­rin ça­lı­şan­la­ra yol gös­ter­me­si güç­lü bir ör­güt kül­tü­rü ile ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Ba­zı iş­let­me­ler bü­yü­ye­rek, ba­zı­la­rı kü­çü­le­rek, ki­mi iş­let­me­ler stra­te­jik or­tak­lık­lar ve­ya şir­ket bir­leş­me­le­ri­ne gi­de­rek, ki­mi­le­ri ise mev­cut ko­num­la­rı­nı de­vam et­tir­me­ye ça­lı­şa­rak ba­şa­rı­lı ol­ma­ya ça­ba har­ca­ya­cak­lar­dır. Bu bağ­lam­da ör­güt kül­tü­rü iş­let­me­ler için en te­mel stra­te­jik yö­ne­tim araç­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­mek­te­dir. Hat­ta son dö­nem­ler­de, stra­te­jik öne­me sa­hip olan ör­güt kül­tü­rü, şir­ket­le­rin in­san kay­nak­la­rı ala­nın­da ça­lı­şan­lar için de ge­rek­li bir ko­nu ha­li­ne gel­miş ve yö­ne­ti­ci­le­rin en faz­la des­tek bek­le­di­ği ko­nu­lar­dan bi­ri ol­muş­tur. İn­san Kay­nak­la­rı uz­man­la­rı­nın ara­nan ni­te­lik­le­ri ara­sın­da iş­let­me kül­tü­rü­nün ya­yıl­ma­sı, sü­rek­li­li­ği ve ge­liş­me­si­nin sağ­lan­ma­sı da yer al­mak­ta­dır. Son dö­nem­ler­de ku­rum­sal şir­ket­le­rin önem­le üze­rin­de dur­du­ğu bir ko­nu olan şir­ket ima­jı ve­ya ku­rum­sal imaj da ör­güt kül­tü­rü ile ya­kın­dan il­gi­li­dir. Bu ki­ta­bın ama­cı; bu­ra­ya ka­dar öne­mi vur­gu­lan­ma­ya ça­lı­şı­lan ör­güt kül­tü­rü ko­nu­su­nu fel­se­fi yö­nün­den çok uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik olan yü­züy­le ir­de­le­mek, en baş­ta so­yut ve kar­ma­şık gi­bi gö­rü­nen bu ko­nu­yu fonk­si­yon­la­rı, öge­le­ri, olu­şum ve ge­li­şim sü­re­ci, özel­lik­le­ri, sem­bo­lik yö­nü ve bo­yut­la­rı ba­kı­mın­dan tar­tış­mak ve ge­liş­ti­ril­miş ba­zı ör­güt kül­tü­rü mo­del­le­ri ve tıp­kı ki­şi­lik tip­le­ri­ne ben­zer bir bi­çim­de ör­güt kül­tü­rü tip­le­ri üze­rin­de dur­mak­tır. Ay­rı­ca ki­ta­bın içe­ri­sin­de en çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar­dan bi­ri olan kül­tü­rün öl­çü­mü, de­ği­şi­mi, yö­ne­ti­mi ve iliş­ki­li ol­du­ğu iş­let­me kav­ram ve sü­reç­le­ri de yer al­mak­ta­dır.

Stok Kodu
9789752957381
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
162
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2012-12
Kapak Türü
Karton Kapak
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat