Sepetim 0 Toplam: 0,00 TL

M Harfi Genel 1B

 

* MİHRAP: Rüyada mihrap görmek, imama veya bir öndere delâlet eder.

Rüyada İmamın mihrapta namaz kıldığını görmek, ona tabi olmaya delâlet eder. Yine rüyada vaktin dışında mihrapta namaz kıldığını gören kimsenin kendisinden sonra evlat ve torunlarının erişecekleri hayra ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada mihraba bir veya iki damla, ya da üç damla sidik damlattığını görmek, her bir damlası temiz bir evlada delâlet eder. Kişinin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi de kendisi için güzel bir müjdedir.

Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada mihrap görmek, helal rızka, saliha bir zevceye delâlet eder. Rüyada bir caminin mihrabını kıbleden eğrilmiş halde görmek, bidat ve nifaka işarettir.

Rüyada mihraba sidik yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek bir çocukla müjdelenmesine ve o çocuğun büyüdüğünde insanlara önder olmasına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada evlerdeki mihrapları parmaklarıyla tayin etmek, oranın erkek evlada kalmasına, eğer erkek çocuk yoksa vakfa ait olmasına delâlet eder.

Bazı kere de mihrap görmek: "Zekeriyya ne zaman (kızın bulunduğu) mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu." (Al-i İmran, 37) mealindeki ayet işaretince helal rızka ve sa-liha bir zevceye delâlet eder...

* MİKAIL: Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s)'ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s)'ı görmek, dört vech ile tâbir olunur:

 1. a) Mal ve servet,
 2. b) Şeref,
 3. c) Yüce makam,
 4. d) Cömertlik ve kerem.

Rüyada Mikail (a.s)'ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve yiyecekler bollaşır.

Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder.

Bazı kere de Mikail (a.s)'ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder. Yine Mikail (a.s)'ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir.

Rüyada Mikail (a.s) 'ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Mikail (a.s)'ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa, berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur...

* MİNA: Bir kimsenin rüyada Mina'da olduğunu görmesi, korkulardan emin olmaya, dünya ve âhirette arzu ettiği her şeye kavuşmaya delâlet eder.

* MİNARE: Rüyada minare görmek, insanları Hakka davet etmeye ve insanlar arasını bulmaya delâlet eder. Çünkü minareden günde beş defa Hakka davet yapılır.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada minare görmek, halkı hayra davet eden bir kimseye, minareyi imar ve bina ettiğini görmek, hayır işlemeğe, hayır sahiplerinin ve İslâmdan bir cemaatin hayır için toplanmasına delâlet eder.

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek, Müslümanları ızdıraba düşürecek kötü ve fena bir amel işlemeye delâlet eder.

Rüyada hiçbir sebep yokken minarenin düştüğünü Ve harap olduğunu görmek, o mahal halkının dağılıp perişanlığına veya müezzinin vefatına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minare görmek, dört vech ile tâbir olunur:

 1. a) Devlet reisi,
 2. b) Kadri yüce bir zat, c) İmam,
 3. d) Müezzin.

Rüyada minare üzerine ekmek konulduğunu görmek, devlet reisinin halka zulüm edeceğine alâmettir.

Rüyada bir mahalde yeni bir minare inşa edildiğini görmek, o beldeye büyük ve kadri yüce bir zatın geleceğine delâlet eder.

Rüyada minare üzerinde Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini görmek, şöhrete ve dünyada yüceliğe delâlet eder. Rüyada ağaçtan yapılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan okuduğunu görmek, velayet, kuvvet ve yüceliğe delâlet eder.

Rüyada minareden bir kuyu içine düştüğünü görmek, mütedeyyin ve güzel bir zevcesi olduğu halde onun üzerine yaramaz ve şerli bir kadınla evlenmeye işarettir. Veya bu rüya , o kimsenin devlet ve nimetinin elinden gitmesine delâlet eder.

* MİNARE KANDİLİ: Rüyada minare kandili görmek, o mescidin hizmetçisine ve müezzinine delâlet eder. Rüyada minarenin kandilinde görülen eksiklik veya fazlalık, evin hizmetçisine nisbet edilir. Rüyada minarenin alemi, hizmetçisinin başı ile tâbir olunur.

* MİNBER: Bir kimsenin rüyada minber görmesi, ululuğa, İslâm cemiyetine ve Yüce Allah'ın kitabında zikrettiği ulvî makama delâlet eder.

Rüyada minberde uyuduğunu görmek, devlet reisinin himayesine girmeye ve korkulardan emin olmaya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minber görmek, beş türlü tâbir edilir:

 1. a) Sultan,
 2. b) Hakim,
 3. c) İmam,
 4. d) Hatip,
 5. e) Yüksek mertebe.

Bir kimsenin rüyada minber üzerine çıktığını ve orada iyiliğe, hayra, hakka dair söz söylediğini görmesi, nimet ve devlete erişmeye ve hayırlı şöhrete delâlet eder.

Bazı kere de minber görmek, valiliğe•, düşmanları kahretmeye, kuvvet ve kudrete delâlet eder.

Rüyada devlet reisini minber üzerinde görmek, onun devlet ve saltanatının devamına ve düşmanları üzerine galip gelmeye delâlet eder.

Bir kimsenin elleri arkasında olduğu halde rüyada bir minber üzerinde halka hitabede bulunduğunu görmesi, onun idam edilmesine veya fasık bir adam olmasına delâlet eder.

* MİNDER: Rüyada minder görmek veya minder üzerinde oturduğunu görmek, yüce makama ve büyüklüğe delâlet eder.

* MİS: Rüyada misi erittiğini görmek, dünya malı için münakaşa etmeye işarettir.

* MİSBAH (Lâmba): Rüyada yağ ile yanan lamba görmek, eğer lamba şişe ve

billurdan ise, tevfik-i Hakka, ibadet ve taate, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

* MİSAFİR: Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla müjdelenmeye işarettir. Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder.

Yine misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir habere de delâlet eder.

* MİSAFİRHANE: Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.

Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye işarettir.

Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de delâlet eder.

* MİSK: Bir kimsenin rüyada Misk görmesi, ilme, insanlar nezdinde hayırla yadedilmeye, şecaata ve edebiyata delâlet eder.

Rüyada ölmüş bir kimsede misk görmek, o ölünün cennet ehlinden olduğuna delâlet eder. Bazı kere de misk rüyası, ticaret ehli için karlı ve faydalı ticarete delâlet eder. Danyal (a.s) buyurmuştur ki: Rüyada yanında misk olduğunu gören kimse, ilme, şecaata, insanlar nezdinde güzel bir şekilde yadedilmeye mazhar olur.

Rüyada bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmek, zengin, iffetli ve şerefli bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Göbekten çıkan misk bozuk ve fena kokulu ise, rüya tam bunun zıttı ile tâbir olunur.

Misk rüyası, mala, rızka, dünya metama işarettir. .. Misk, rüyada onu koklayan veya ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra delâlet eder.

Miskin azalmış hali, güzel övgüye ve iyi bir şekilde anılmaya delâlet eder. Azalmışı da şükretmeyen bir kişiye, rüya sahibinin iyilik yapmasına alamettir.

Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey iftihar etmeye ve sevince işarettir.

Bekâr bir kimsenin bir yerden misk aldığını görmesi, evleneceğine delâlet eder.

* MISKAL (Tartı ölçüsü) : Bir kimsenin rüyada miskalle tarttığını görmesi, iyilikle emir, kötülükten men etmeye, öğüt ve nasihata ve insanları kötülükten sakmdırmaya delâlet eder.

Rüyada miskalle tartmak hidayete, doğruluğa, bazı kere de günaha delâlet eder.

* MİSVAK: Rüyada abdest alırken misvak kullandığını görmek, onunla dişlerini temizlediği miktarca, Nebiyy-i Zîşan'ın Sünnet-i Seniyyesini yaşamaya, akrabasına iyilik etmeye ve onların külfet ve meşakkatlarına tahammüle delâlet eder.

Rüyada misvak kullanıp dişlerinin kanadığını görmek, günahlardan halas olmağa işarettir. Bazı kere de bu rüya, günahları biriktirmeye, aile halkına eza ve cefa etmeye ve onların mallarını almaya delâlet eder.

Bazı kere de misvak ile dişlerini kanattığını görmek, halkı gıybet etmeye alâmettir.

Nablusî demiştir ki: Rüyada misvak kullandığını görmek, sözden kaçınmaya, bazan günahtan temizlenmeye küfürden sonra İslama, borcu edaya, bazan da kişiyi Cenâb-ı

Hakka yaklaştıracak amele ve vaadini yerine getirmeye, bazan da zevcenin hamileliğine ve bekar kadının evlenmesine delâlet eder.

* MİZAN: Rüyada mahşer meclisinde mizanın kurulduğunu görmek, adaletin her yeri kapladığına, zulmün kalktığına delâlet eder.

Rüyada amellerinin mizanda tartıldığmı ve hasenatının ağır geldiğini görmek, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

Yine rüyada mizanı görmek, ferah ve sürura, düşmana galibiyete adalet ve insafa delâlet eder. Mizanda bütün insanların amelinin birer birer tartıldığmı görmek, nice bin esrarın meydana çıkmasına alâmettir.

Rüyada mizanda günahının sevabından daha ağır geldiğini görmek, rüya sahibinin zahmetlere ve meşakkatlara duçar olacağına delâlet eder.

* MUALLİM (Öğretici): Rüyada muallim görmek, kudret ve saltanatıyla tanınan ve çeşitli sanatlara vakıf olan bir sultana delâlet eder.

Muallim görmek, emire veya hakime, yahut fıkıh ehline işarettir. Bazı kere de muallim görmek, serçe kuşu avcısına ve satıcısına delâlet eder.

Rüyada kendisinin muallim olup birine ilim öğrettiğini görmek, insanlar nezdinde ulvi mertebeye ve şerefe delâlet eder. Muallim, cahil bir kavmin reisi olarak da tâbir edilir.

* MUHAFIZ: Bir kimsenin rüyada muhafız görmesi, emniyet, selamet ve namaza delâlet eder. Yine muhafız görmek, şeytan ve onun avanesinden korunmak ve kaçınmak için verilen gizli sadakaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada muhafız görmek, köpeklere işarettir. Zira köpek sahibini tehlikelerden korur.

* MUHAFIZ BÖLÜĞÜ: Rüyada devletin muhafız bölüğünü görmek, kudret ve izzete, korkulardan emin olmaya, sefere, karan ve denizde harekete, hastalıklardan şifa bulmaya alâmettir.

* HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.S): Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i Ekrem Efendimiz:

"- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez." buyurmuşlardır.

Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki:

"- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez."

Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını rüyada görmek, insan için saadetlerin en büyüğü ve şereflisidir. O'nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.

Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde tefsire tabi tutulmuştur. Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki:

- Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, Resulullah'ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir.

Bazıları da demişlerdir ki:

- Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir.

Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki, Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o "Rüyada gördüğün zatı bana anlat" dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn'in bilmediği ve Peygamberler Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn Hazretleri:

- Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin!

Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.

Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.

Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, onun şefaatine delâlet eder. Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.

Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.

Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini ziyarete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek, onbir türlü tâbir olunur:

 1. a) Rahmet,
 2. b) Nimet,
 3. c) İzzet,
 4. d) Ulüvv-i Kadr, e) Devlet,
 5. f) Zafer,
 6. g) Saadet,
 7. h) Riyaset,

ı) İslam'da kuvvet

 1. i) Dünya ve ahirette hayır, j) Refah ve rahat

Rüyada Resûl-i Ekrem Efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder. Peygamberler Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i Mutahhara'yı ziyaretine delâlet eder.

Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resûlü'nü harab bir mekanda görmek, o mekanın Resûl-i Zîşan'ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah'ın o zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.

Resûl-i Ekrem'in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet eder.

Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü, keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.

Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.

Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür, bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.

Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete ve Hakka tâbi olmaya işarettir.

Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.

Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet ve berekete delâlet eder.

Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve kötülükten sakındırmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey aldığını görmesi, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme delâlet eder.

Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.

Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler üzerine galip gelmesine delâlet eder.

Rüyada Resûl-i Ekrem'in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir. Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa bağlıdır. Aşkın çırasına yanmak gerek... Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet kendisini gösterecektir.

Evet:

Ey toprak canlı kişi, Muhammed'le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka yol!

* MUHTAÇLARA YARDIM: Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah'ın gadabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, onu rah- metiyle kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan bir kimse ise, o takdirde bu rüya makbul değildir.

* MUM: Kişinin rüyada mum görmesi, sultana veya şanı yüce ve cömert bir çocuğa işarettir. Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada mum görmek, izzet ve devlete delâlet eder. Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir.

Evi içinde bir mum yandığını, bunun nuru ile her tarafın ziyadar olduğunu görmek, o sene içinde büyük bir nimetin husulüne, ticarette kâr ve kazanca delâlet eder.

Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören, o zatın yüzünden izzet ve devlete erer.

Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görmek, rüy asahibinin zevcesinin vefatına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mum görmek, sekiz vech ile tâbir olunur:

 1. a) Melik,
 2. b) Hakim,
 3. c) Evlat,
 4. d) Düğün,
 5. e) Riyaset,
 6. f) Ferah ve sürür, g) Servet,
 7. h) İlim,

ı) Rahat maişet, i) Zevce,

 1. j) Hizmetçi

Rüyada elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, hanımı hamile kişi için erkek bir evlada, bekar için de evlenmeye delâlet eder.

Rüyada bir memlekette birçok mumların yandığını ve etrafa ziyalar saçtığını görmek, devlet reisinin adaletine, hakimlerin insafına, yüksek makam sahiplerinin de hayırhahlığma delâlet eder.

Rüyada bir mescid veya medresede nice mumların yandığını görmek, o mahal halkının hemen hepsinin taat ve ibadet ehli olduklarına delâlet eder.

Bekâr kişinin rüyada mum görmesi, evliliğe veya hizmetçiye işarettir. Bazı kere de mum rüyası, manevi yüksekliğe, salih kimseye delâlet eder.

* MUM YAPAN: Rüyada mum satan veya imal eden kimseyi görmek, ferahlık ve sevinci alâmettir. Hasta kişinin mumcuyu görmesi ölüme işarettir.

Yine rüyada mumcuyu görmek, ilme, hidâyete, genişlik ve feraha delâlet eder. Bazan da hastalığa, malın noksanlaşmasma, bereketin gitmesine ve ağlamaya işarettir.

* MUMYA: Rüyada mumya görmek, acı bir olay tekrar hatırlamaya ve bunun tesiriyle üzüntüye delâlet eder.

* MUSA (A.S): Rüyada Musa (a.s)'ı görmek, hakkın batıla üstün gelmesine, sapık ve zalimlerin kahrına delâlet eder.

Bir kişi rüyada Musa (a.s)'ı görse, Yüce Rahman o kişi vasıtasıyla zalim ve kibirli adamı helak eder ve ondan sonra o kişi izzet, şeref, galibiyet ve ululğa nail olur.

Yine rüyada Hazret-i Musa'yı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin selâmet ve ticaretle neticelenmesine delâlet eder.

Rüyada Musa (a.s)'ın esasını kendi elinde görmek, büyük bir makama nailiyete ve düşman üzerine galibiyete delâlet eder.

Rüyada Musa (a.s)'ın asasının meydana çıkışını görmek, müs- lümanların galibiyetine ve kâfirlerin helakma işarettir.

Bir kimsenin rüyada Musa (a.s)'ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir elbise giydiğini görmesi, düşmana galip gelmeye, maksad ve arzusuna nail olmaya delâlet eder.

Hapiste olan kimsenin rüyada o büyük Peygamberi görmesi, zindandan kurtulmaya alâmettir.

* MUSAFEHA: Rüyada bir müslümanla Musafeha yaptığını görmek, hayra, iyiliğe, günahların dökülmesine delâlet eder.

* MUSALLA: Rüyada Musalla taşı görmek, ölümü hatırlamaya, tevbe ve istiğfara, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.

Yine rüyada bayram namazı kılman yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve kederin zail olmasına, maişetin genişliğine, hastaların şifa bulmasına delâlet eder.

Rüyada musallayı yenilediğini görmek, fasıkın tevbe etmesine, kâfirin hidayete ermesine, yağmura, düşmana galip gelmeye, bekârları evlendirmeye ve küçük çocukların Kur'ân okumalarına delâlet eder.

Rüyada ölülerin üzerine konduğu musallayı görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve mamur yerlerin harap olmasına delâlet eder.

Bazı kere de musallayı görmek, hapisten kurtulmağa, temizliğe, sıkıntı ve meşakkatten rahatlığa kavuşmağa ve borçları ödemeye delâlet eder.

* MUSHAF-I ŞERİF: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, insanın nail olacağı ilim ve hikmet ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek mertebelere delâlet eder.

Rüyada bir mushaf satın aldığını görmek, mala, rızka , genişliğe, ilim ve irfana delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

 1. a) İlim,
 2. b) Hikmet,
 3. c) Miras,
 4. d) Emanet, e) Helal rızık, f) Hüküm,
 5. g) Kuvvet...

Alim bir adamın rüyada Mushaf yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve ilminin ziyade olacağına delâlet eder. Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne alâmettir.

Hakimin rüyada mushafı yaladığını görmesi, rüşvet ile tâbir olunur..

Rüyada halktan bir kimsenin kendisini Mushafın yaprak ve satırlarını yediğini görmesi, Kur'ân okumakla geçimini sağlamaya delâlet eder.

Mushaf rüyası, bağa, bahçeye, karı-kocaya, babaya, hocaya ve terbiyeci gibi kendisine itaat edilen kimselere de delâlet eder.

Mushaf görmek, doğru bir yemine işarettir.

Rüyada bir yerden mushaf çaldığını ve sakladığını görmek, namazda hırsızlık yapmaya, namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kucağında bir Mushaf olduğunu ve bir tavuk yavrusu gelerek ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görmesi, rüya sahibinin Kuran okuyan bir çocuğunun geleceğine delâlet eder.

Mushaf rüyası şöyle de tâbir edilmiştir: a) Miras,

 1. b) Emanet,
 2. c) Helal rızık,
 3. d) Kudret ve kuvvet, e) İzzet,
 4. f) Şeref.

Rüyada Mushafı boynuna astığını görmek, hafız olmaya işarettir ve o kimse Kur'ân'ı ezberler.

*MUSİKİ: Rüyada Ney sesi veya başka bir musiki sesi duymak, arzu ve isteklerin yerine gelmesine, gönül ferahlığına ve sanata karşı alâkaya delâlet eder.

* MUSLUK: Rüyada şırıl şırıl su akan bir musluk görmek, ferah ve zenginliğe, menfaata, kapalı musluk görmek, üzüntü ve malî sıkıntıya delâlet eder.

* MUTTALİ VE VAKIF OLMAK: Bir kimsenin rüyada kendisi için gizli olan bir şeye muttali olduğunu görmesi, gizli bir ilme veya büyük bir sanata delâlet eder.

Yine rüyada gizli olan şeye muttali olduğunu görmek, Allah Teâlâ'nın sırlarından olan hazine ve maden gibi şeylere vâkıf olmaya işarettir.

* MUZ: Muz, meyveler içinde en güzellerinden biridir. Rüyada muz görmek, hayra, ilme, kitaba, ülfet ve muhabbete delâlet eder.

Muz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir: a) Mal,

 1. b) Dinde salâh,
 2. c) Güzel kadın,
 3. d) Hayır,
 4. e) Menfaat ve rızık.

Bazı kere de rüyada muz görmek, saklı olan mala veya ana rahminde bulunan çocuğa yahut kabir ya da hapiste bulunan kimseye delâlet eder.

Rüyada muz görmek, elbise, ülfet, muhabbet ile de tâbir edilir. Muz görmek, cömert, muvahhid ve ahlâkı güzel bir kimseye de delâlet eder.

Rüyada evinde muz bulunduğunu görmek, doğacak bir erkek çocuğa alâmettir. Rüyada muz yediğini görmek, rızka, mala, menfaata ve başkası tarafından gönderilecek nimete delâlet eder.

Rüyada muz görmek, tüccar için mal. Takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve ibadete delâlet eder.

* MÜBAŞİR: Rüyada mübaşir görmek üzüntülü bir habere delâlet eder. Çünkü mübaşirler mahkemelerde bulunur.

* MÜCELLİT: Rüyada mücellit görmek, sırları keşfetmeye ve dostluğu muhafazaya, bazı kere de ölü yıkayıcı ve kefenleyiciye veya teraziye delâlet eder.

Mücellit, sırları saklamaya, emanetleri muhafazaya ve sanatın inceliklerine delâlet eder.

* MÜEZZİN: Bir kimsenin rüyada müezzin görmesi, hayra davet ediciye delâlet eder.

Çünkü müezzin insanları hayra ve kurtuluşa çağırır. Bazı kere de müezzin, nikâh memuruna, melikin elçisine, perdedarına veya hapse çağına bir kimseye alâmettir.

Kişinin rüyada ezan okuduğunu ve insanları hayra çağırdığını görmesi, bu rüya hac aylarında ise, hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada bir kadının minarede ezan okuduğunu görmek, o ma-hali cahil ve bilgisizlerin istila etmesine işarettir.

Rüyada kendisini bir mescid veya camiye müezzin yahut kayyım olmuş görmek, din ve itikatta salaha, İslama hizmete, hayır ve menfaata delâlet eder.

İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada mescidin kayyimini görmek, beldenin hakimine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisini müezzin olmuş görmesi, salâh ve takva ehli olmaya, din ve itikadın sağlamlığına, insanları hak ve hidayete davete delâlet eder.

* MÜFTÜ: Rüyada bir şehrin müftüsünü görmek, cemaate ve din bütünlüğüne ve fıkha delâlet eder. Çünkü müftülük makamı fetva yeridir.

* MÜHENDİS: Kişinin rüyada mühendis görmesi, mamur bir şeyin harap olmasına, haram olan bir yerin de mamur olmasına, bazı kere de fitne ve şerre delâlet eder. Rüyada mühendis olduğunu görmek, uzun ömre ve devamlı işlere işarettir. Çünkü mühendisler uzun ümitli olurlar.

Bazan da mühendis görmek, izzete, şerefe ve bir yerde amirliğe delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada kendisini mühendis olmuş görmesi, devlet idaresinde tedbirli davranmaya delâlet eder. Mühendis rüyası, fakirlikten sonra zenginliğe ve hastalıktan sonra sıhhata kavuşmaya, vücudun selâmetine delâlet eder.

* MÜHÜR: Rüyada elinde bir mühür olduğunu görmek, korkudan ve şiddetten emin olmaya, devlet hizmetine girmeye, gelecek hayırlı habere ve bekâr için evlenmeye delâlet eder.

Rüyada elindeki mühürle bir şeyi mühürlediğini görmek, rızka, mala ve menfaata işarettir.

* MÜHÜR VE YÜZÜK: Zevcesi hamile olan bir kişinin rüyada altın mühür görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına alâmettir. Elinde demirden bir mühür olduğunu görmek, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nailiyete delâlet eder.

Devlet reisinin rüyada eline Süleyman (a.s)'ın mührünü aldığını, parmağına onun yüzüğünü taktığını görmesi, şehirler fethetmesine, memleketin genişlemesine ve bütün arzularına kavuşmasına delâlet eder.

* MÜHÜRLEMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada mühürle, kulakları, gözleri, ağızları yahut kalbleri mühürlemek, Allah Teâlâ'nın ona gazab etmesine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada elindeki mühürle, mal yahut mahsul üzerine mühür vurduğunu veya nişan ettiğini görmesi, velayet ve memuriyete delâlet eder. Eğer o kişi ehil ise bir şehre vali olur. Eğer fakir ise bu rüya zenginliğe işarettir.

Mühür rüyası şu türlü de tâbir olunur:

 1. a) Emin olmak, b) Sultan,
 2. c) Zevce,
 3. d) Çocuk,
 4. e) Hizmetçi, f’) Rızık.

Rüyada yüzüğünün taşının tüştüğünü görmek, eğer varsa, çocuğunun ölümüne veya malının zayiine delâlet eder.

* MÜLAKAT: Rüyada büyük meleklerden biriyle mülakat yaptığını görmek, sıkıntı, meşakkat ve zorluktan sonra genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe ve ulvi mertebeye delâlet eder.

* MÜNADI: Rüyada uzaklardan bir münadi, yani ses duymak veya çağırılmak, yolculuk ile tâbir olunur.

* MÜNAZAA: Bir kimsenin rüyada bir başka kimse ile ağız kavgası yaptığını görmesi, üzüntü , keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* MÜNECCİM: Rüyada müneccimlerden bir kimseyi görmek, ulu kişilerle sohbet etmeye, onların sır ve ahvallerine vâkıf olmaya delâlet eder.

Rüyada müneccim görmek, bekâr için evlenmeye, hastanın ölümüne, mukim olan kimsenin de yolculuğuna delâlet eder.

Bazı kere de müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, Sün-net-i Nebiye tâbi olmaya, ilim ve amele delâlet eder.

* MÜREKKEP: Kişinin rüyada mürekkep görmesi, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye alâmettir.

Rüyada hokka içinde mürekkep dolu olduğunu görmek, faydalı ve âlim bir zevceye alâmettir.

Bazı kere de mürekkep, maişet için say ve gayrete, muradın husulüne ve hayra delâlet eder. Rüyada elbisesine mürekkep döküldüğünü görmek, iyi değildir.

Ancak sanatı katiplik olanlar bundan müstesna. Mürekkep görmek, katipler için feyiz ve rif ata ve rızka delâlet eder.

* MÜREKKEPÇİ: Kişinin rüyada mürekkepçiyi görmesi, yüksekliğe, rütbeye, ihtiyaçları defetmeye, ilme, fazilete, hayır ve berekete delâlet eder.

Bazan da mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet, meşakkat ve yürek sıkıntısına alâmettir.

* MÜSLÜMAN OLMAK: Bir kimsenin rüyada müslüman olması, dinde sıdk ve doğruluğa, itikadın güzelliğine ve hayra delâlet eder.

Kafir kimsenin rüyada müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını ve Allah

Teâlâ'ya şükrettiğini görmesi, onun hidâyete ermesine ve küfür karanlığından kurtulmasına delâlet eder.

Yine bir müşrik, rüyada kendisini cennete görse, veya başkası onu cennete sürüklese, bu da müslümanlık ile tâbir olunur. Ve o kişi kendisini cennete götürecek amelleri işler.

Bir kafir, öldükten sonra tekrar dirildiğini görse, yine bu rüya onun hidâyetine delâlet eder.

* MÜŞTERİ: Rüyada bir şey satın almak veya başkasına sattığını görmek, meşakkat ve zorluğa ve muhtaç olmaya işarettir.

* MÜŞTERİ YILDIZI: Kişinin rüyada müşteri yıldızını görmesi, devlet reisinin hazinedarına ve yardımcısına alâmettir. Rüyada müşteri yıldızının ay ile birlikte görülmesi, alım-satım işlerine, rızka ve şanın yüceliğine işarettir.

Rüyada aşağı doğru inen müşteri yıldızı, ay ile beraber olursa, bu takdirde, hikayecilere, meclis sahiplerine, rüya tâbir çilerine, namaza, oruca, ibadetlere ve hacca alâmettir.

Bazı kere de bu yıldızı görmek, şerre, şiddete ve kan dökülmesine delâlet eder.

* MUVEZZİ: Rüyada posta müvezzini görmek, sevindirici haberlere, gönül ferahlığına delâlet eder. Çünkü çok kere postacılar müjdeli mektuplar getirirler.

* MÜZDELİFE: Rüyada Müzdelife'de olduğunu görmek, ibâdet ve taatinden dolayı övülmeye ve güzel şöhrete nailiyete işarettir.

Bir kimsenin rüyada ve hac mevsiminde kendisini Müzdelife'de görmesi, hacca gitmeye delâlet eder.

* MÜZE: Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur'ân-ı Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme, sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder.

Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele görmek hayır kapılarının açılacağına, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder.

 

 

 

 Kapat