R Harfi Genel 1

 

* RAF: Bir kimsenin rüyada raf görmesi, sırları muhafaza eden, ayıpları gizleyen

insana ve yardım sahibi bir hanıma delâlet eder.

Rüyada rafın üstüne çıktığını görmek, büyük ve yüksek bir memuriyete alâmettir. Yine bir kimsenin rüyada kendi yanında rai olduğunu görmesi, çeşitli ilimleri bilen âlim ve zeki bir çocuk ile veya şerefli, sırrını gizleyen namuslu bir kadın ile rızıklanmasma delâlet eder.

Rüyada raf görmek, on şekilde tâbir edilmiştir:

 1. a) Zevce,
 2. b) Riyaset,
 3. c) Ferah,
 4. d) Hayat,
 5. e) Seferden dönüş,
 6. f) Kadının çocuğunu zayi etmesi, g) Hac ibadeti,
 7. h) Yüce ve ulvî bir makam,
 8. i) Kadr,
 9. j) Rütbe.

Rüyada yeni bir raf görmek kız olarak alınacak bir zevceye, eski raf görmek dul kadına, rafın kırıldığını görmek de şeref ve itibardan düşmeğe delâlet eder.

Raf üzerinde bir hayli eşya bulunduğunu görmek, zevcenin mal ve halinden faydalanmağa, raf üzerindeki eşyayı kaldırıp orayı temizlemek, zevcenin malını israf etmeğe işarettir.

* RAFÇI: Rüyada rafçıyı görmek, genişlik ve bol rızka delâlet eder. Rafçı, işlerde büyük bir intizam, ilerleme ve kazancın çokluğu ile de tâbir olunur.

* RAĞBET: Bir kimsenin rüyada yemek yedirmek veya hayırlı bir iş için bir başkasını teşvik ettiğini görmesi, fasıkm tevbe-sine ya da kendisinde büyük bir nasip olan Nebiyy-i Zîşan'a uymada devam etmeye alâmettir.

* RAHİP: Rüyada rahip görmek, kadın için evli ise, hamileliğe, erkek için iyi habere ve işlerde başarıya delâlet eder.

* RAHİBE: Rüyada rahibe görmek, az bir dünyalığa sevinmek ve onun ile avunmak ile tâbir olunur.

* RAHLE: Rüyada üzerine Kur'ân-ı Kerim konan rahle görmek, ilme, sanata, iyi hale ve güzel akıbete delâlet eder.

* RAHMET: Rüyada rahmet görmek, yağan yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada rahmetin sadece kendi evine yağdığını görmesi, menfaata, hayra

 

ve iyiliğe alâmettir.

* RAHMET ETMEK: Rüyada zayıf ve düşkünleri esirgeyip onlara karşı acıdığını görmek, dinin kuvvetine delâlet eder. Kendisinin acınıp esirgendiğini görmek, günahların mağfiretine delâlet eder.

Rüyada yüce Allah'ın rahmetinin kendi üzerine indiğini görmek, nimetle rızıklanmaya işarettir.

Kişinin rüyada kendisini merhametli, sevinçli, huzurlu bir halde görmesi, Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye delâlet eder.

* RAKI: Rüyada rakı görmek veya içenleri görmek, günaha, haram mala delâlet eder. * RAKS: Rüyada raks eden, yani oynayan birini görmek, musibet ve hastalığa delâlet

eder.

Rüyada kendisini raks ediyor halde görmek, yine musibet ve hastalığa işarettir. Bazı kere de rüya sahibinin insanlar arasında zelil olmasına delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (RA) demiştir ki: Rüyada raks görmek, üç vech ile tâbir olunur:

 1. a) Gam ve keder,
 2. b) Bela ve musibet,
 3. c) insanlar nezdinden gözden düşmek.

* RECM: Yani taşlamak. Rüyada birisini recm ettiğini görmek, ırz ve namus hakkında iftiraya delâlet eder. Rüyada görülen recm, şeriatın hükmünü icra etmek için yapılmışsa, bu halde recm olunan kimsenin günahtan temizlenmesine delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir kimseyi recm ettiğini görmek, o zata iftira etmeye işarettir.

* REHBER: Kişinin rüyada rehber görmesi, sefer ve yolculuğa delâlet eder. Bazı kere de rehber görmek, sözün bir yerden diğer bir yere gitmesine ve söz götürüp getiren adama işarettir.

Rüyada rehber ve kılavuz görmek, bir şehirden öbür şehire mal getiren kimse ile de tâbir olunur.

* REHİN: Rüyada kendisini bir yerde rehin olarak tutulmuş görmek, çok günaha ve kötü amele delâlet eder. Çünkü kıyamette kötü amelleri sebebiyle insanlar rehin edileceklerdir.

Bazı kere de rehin görmek, mihnet ve muhabbetle mübtela olmağa delâlet eder. Rüyada yanma rehin olarak bir şeyin bırakıldığını görmek, başkasına haksızlık ve zulüm ile tâbir olunur.

Rüyada güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin ettiğini görmek, hakir bir kimsenin muhabbetine mübtelâ olmaya ve kıymetinin düşmesine delâlet eder.

* REİS: Rüyada devlet reisini görmek, kuvvet ve kudrete, şan ve izzete işarettir.

* RESSAM: Rüyada ressam görmek, ilme, hikmete, şiir ve gazel söylemeğe delâlet eder.

Bazı kere de ressam görmek, kötü amele, içki içmeye, aşkla hayran olmaya, zevce ve evlada delâlet eder.

Ressam görmek, batıla dalmaya, şarkı söylemeye, zurnacıya ve batıl bir yolla halktan alınacak mallara delâlet eder.

Bazı kere de ressam görmek, nesil ve mal sahibine ve her ilimde hissesi bulunan kimseye delâlet eder. Ressam görmek, mühendis ile de tâbir edilir.

* RİSALE VE MEKTUP: Bir kimsenin rüyada kendisine bir yerden mektup geldiğini görmesi, hikmet ve büyük söze delâlet eder.

Rüyada bilinen birine hayrı ve iyiliği emreden bir mektup ya-, zıp gönderdiğini görmek, şanın yüceliğine, ihtiyaçların giderilmesine ve Hak yola delâlet eder.

Rüyada içinde müjde haberleri olan bir mektubun geldiğini görmek, korktuğu şeyden emin olmaya ve akıbetin güzelliğine delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, zevceye ve çocuğa işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisine mektup getiren şahsı dövdüğünü görmesi, rüya sahibinin sapıklığa düşmesine, bazan da ölümüne delâlet eder.

* RIFK: Rüyada bir kimseye rıfk ve yumuşaklıkla muamele ettiğini görmek, izzet ve şerefe, ecir ve sevaba delâlet eder.

* RIHTIM: Rüyada rıhtım görmek, ferah ve sürura, sakin bir hayata ve geniş rızka delâlet eder.

* RİYA: Bir kimsenin rüyada riya ettiğini görmesi, uyanıklığı halinde haram olan bir şeye sebep olmasına işarettir.

* RUH: Kişinin rüyada ruhun cesetten çıkarıldığını görmesi. emanetleri sahiplerine vermeye, hastanın şifa bulmasına, sürür ve feraha delâlet eder.

Zindanda olan birinin rüyada ruhunun cesetten çıkarıldığını görmesi, hapislikten kurtulmaya delâlet eder. Bu rüya bazı kere de dostlarla görüşmeye işarettir.

* RUM HALKI: Rüyada rumlardan bir cemaatı görmek, arzu edilen şeye nail olmaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada Rum taifesini görmek şanı yüce olan Allah'ın: "Elif, Lam, Mim, Rum(lar) mağlub oldu. Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından galip olacaklar, birkaç yıl için de önünde de, sonunda da emir Allah'ındır. O gün müminler de sevinecektir." (Rum, 1-4) mealindeki âyetin işaretinden dolayı galip gelmeye ve perişan olmaya delâlet eder.

* RÜKU: Rüyada rükû ettiğini ve Allah rızası için namaz kıldığını görmek, Allah için huşuda bulunmaya delâlet eder. Ve o kimse, kibirlenmekten ve büyüklenmekten uzak olarak Allah'ın emirlerini ve farzlarını yerine getirir, çok çok namaz kılar. Din ve dünyaca arzu ettiği şeye çabucak erişir. Bu rüya, düşmana karşı galip olmaya da

 

işarettir.

Rüyada namazda olduğu halde rüku etmediğini görmek, malının zekatını vermemeye alâmettir.

İşsiz güçsüz kimse için rüyada rüku ettiğini görmek, işe ve hayırlı bir vazifeye delâlet eder. Bazı kere de rüyada rükuya varmak, ömrün uzun olmasına ve ihtiyarlıktan belinin bükülmesine delâlet eder.

Kadının rüyada tam olarak rükû ettiğini görmesi, tevbe etmesine, namus ve iffet ile tanınmasına ve hayırla anılmasına delâlet eder.

RÜTBE: Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu, kendisine nişanlar verildiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın lütfü ile derecesinin yükselmesine, salih amele ve hayırlı zevceye delâlet eder.

Rüyada bir meleğin kendisine nişanlar verdiğini görmek, ahi-ret selâmetine delâlet eder.

* RÜYA MELEĞİ: Kişinin rüyada, rüya meleğini görmesi, müjdeye, feraha, vaadini yerine getirmeye, hayata, çoluk-çocuğa, memuriyet ve yardıma delâlet eder.

Rüyada, rüya meleğinin bir şey verdiğini görmek, o şeyin aynen zuhuruna delâlet eder. Çünkü rüya meleği, o gibi işlere memurdur. Bazı kere de rüya meleğini görmek, devlet reisine tercümanlık yapmaya ve onun sırlarına vâfık olmaya alâmettir.

Yine rüya meleği görmek, asalet ve tıbba ve keşfiyat ilmine mazhar olmaya delâlet eder.

* RÜYA TÂBİRCİSİ: Kişinin rüyada, rüya tâbircisini görmesi, mahzun olanların feraha kavuşmasına, ferahlık içinde olanların da mahzun olmalarına, kapalı ve gizli bir şeyin meydana çıkmasına, ümit ve arzu eden kimsenin, istek ve arzusunun yerine gelmesine delâlet eder.

Rüyada, rüya tâbircisi görmek, rumuzlu şeyleri bilmeye, müşkül şeyleri çözmeye, gizli ve saklı şeyleri meydana çıkarmaya, hikâye ve olay nakledicisine ve dinî bilgileri bilen âlim bir kimseye delâlet eder.

Bazı kere de rüyada tâbircisi görmek, camiye Kur'ân-ı Kerim okuyan kimseye, arkadaşına öğüt veren ve onu esirgeyen dosta delâlet eder.

Kendisinin rüyada, rüya tâbircisi olduğunu görmek, ilim ve Kur'ân okumayı talep ediyorsa, Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye delâlet eder. Eğer yazıcı olmak muradında ise, buna nail olur.

Rüyada tâbirci görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve matem anlarında halkı teselli eden ve onlara metanet veren kişiye delâlet eder.

Bazan da tâbirci görmek, risale ve geçmiş sultanların menkıbelerini okuyan kimseye delâlet eder.

Rüyada, kendi rüyasını bir tâbirciye anlattığını görmek, tâbircinin ona söylediği sözün Sünnet-i Seniyye'ye uygunluğuna işarettir.

Rüyada, rüya tâbir etmek, doğru olmayan bir şahsın lisanından çıkacak bir habere alâmettir. Rüyada, doğru olan bir zat rüyasını tâbir etse, tâbir aynen zuhur eder.

* RÜZGARLAR: Rüyada rüzgar görmek, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye, sürür ve feraha delâlet eder. Bu tâbir, rüzgar hafif estiği ve güzel kokular getirdiği takdirde böyledir.

İbn-i Sîrîn (RhA) demiştir ki:

- Rüyada şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer halkına müthiş bir korku geleceğine delâlet eder.

Rüyada kendisini rüzgarın bir yerden alıp bir yere götürdüğünü görmek, saltanat, izzet ve devlete delâlet eder. Bazı kere de rüzgar görmek, Allahu Teâlâ tarafından müjdedir.

Rüzgar görmek bazan da sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, memurlarına, askerlerin haberlerine alâmettir.

Yine rüzgar rüyası, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye işarettir. Özellikle rüzgar rahmet yüklü bulutlar taşıyorsa, bu daha da güzel ve hayırlıdır. Çünkü nebatat ve ağaçların salâhı bu rüzgarlardır.

Rüyada şiddetli rüzgar esip ağaçları kökünden çıkarması, duvarları yıkması, halkı veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, salgın hastalıklara, fitne veya esaret gibi halkın içinde meydana çıkacak çok büyük bir belâya delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada rüzgar görmek, dokuz veçhe ile tâbir olunur:

 1. a) Beşaret, yani müjde, b) Emrin yerine gelmesi, c) Mal,
 2. e) Ölüm,
 3. f) Azab,
 4. g) Kati,
 5. h) Hastalık, i) Şifa,
 6. j) Rahat.

Rüyada şiddetli rüzgarın kendisini yerden göğe doğru kaldırdığını görmek, ecelin yaklaştığına, rüzârla havalandıktan sonra tekrar yere inmek hasta olup bilâhare şifa bulmaya delâlet eder.

Rüyada rüzgarın kendisini sürüklediğini görmek, uzun yolculuğa ve bu yolculuktan kendisine rif at ve menfaat husulüne delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada rüzgara bindiğini görmesi, yüce makama ve keskin emre delâlet eder ve onun sözü herkesçe tutulur.

Rüyada mu'tedil olarak esen rüzgarı görmek, hayır ve berekete işarettir. Kuvvetli ve şiddetli esen rüzgarı görmek, devlet reisinin zulmüne delâlet eder.

Rüyada bir devlet başkanının cihada gittiğini, rüzgârın da kendisini ileriye

sürüklediğini görmesi, o harpte- galip olmasına, rüzgarın kendisine karşı gelmesi ise, düşman karşısında mağlup olmasına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada seba rüzgarları rahmet, şiddetli esen rüzgar musibettir. Rüyada güneyden esen rüzgarı görmek, o yerde veba, hastalık veya ölümün meydana gelmesine delâlet eder. Bazı kere de bu rüzgarı görmek, yağmur ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada seba rüzgarı görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, hastalık ve dertlerden şifa bulmaya ve haberlere delâlet eder.

Rüyada herhangi bir yerde rüzgarın hurma ağacını kökünden söktüğünü görmek, o yerin halkı için devlet reisinden gelecek musibet ve kahra delâlet eder.

Rüyada samyeli görmek, ateşli hastalıklara, gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar, kuvvetle beraber kahredici sultana delâlet eder.

Rüzgar eken, fırtına biçer denilmiştir.

 

 

Kapat